» بهداشت و مقابله با کرونا » مسابقات » مسابقه شماره ۱۰

راهنما

مسابقه شماره ۱۰ تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

===========================================

مهلت پاسخگویی به سوال شماره ۱۰ تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ است

 * شرکت برای همگان آزاد است *

 * ورود شماره پرسنلی تنها برای افراد شاغل در امیرکبیر الزامی است *