» بهداشت و مقابله با کرونا » مسابقات » مسابقه شماره ۱۴

راهنما

مسابقه شماره ۱۴ تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

===========================================

مهلت پاسخگویی به سوال شماره ۱۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ است

 * شرکت برای همگان آزاد است *

 * ورود شماره پرسنلی تنها برای افراد شاغل در امیرکبیر الزامی است *