نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ انتشارتاریخ پایان
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-1402-13 --- ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ انتشارتاریخ پایان
مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه احداث طبقه اول ساختمان بهره برداری واحد الفین مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره AK-BID-P-1402-07 --- ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲