شرکت پتروشیمی امیرکبیر / پژوهش و فناوری / ارتباط با واحد پژوهش و فناوری