شرکت پتروشیمی امیرکبیر / توسعه پایدار / مسئولیت‌های اجتماعی
مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود رویکردهای مختلف خود را در ابعاد ذیل انجام می دهد :
محورهای اقتصادی
محورهای اجتماعی
محورهای محیط زیست 
 
محورهای اقتصادی
مشارکت در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﺳﻪ /خانه نیازمندان  و مساجد
  اهداء البسه و پوشاک به موسسات و افراد نیازمند 
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ و .
حمایت از اقتصاد محلی بوسیله خریدهای محلی/ اجرای پروژه های اجرایی از طریق پیمانکاران بومی 
 
محورهای اجتماعی
 
تعامل با شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت و تخصص نیروهای خبره مانند دانشگاه امیرکبیر
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان از طریق صندوق خیریه امام علی (ع) مربوط به کارکنان شرکت
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از طریق خریدهای محلی و ساخت ایران مانند شرکت شرکت دورانتاش دزفول
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری و اﻋﯿﺎد ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در منطقه و نیزساخت مکان‌های مذهبی در بیرون از منطقه مانند موکب بزرگ امیرکبیر در شلمچه 
 
محورهای محیط زیست
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از طریق مشاوره و سمینارهای آموزشی و همایش های علمی 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن روز ﻫﻮای ﭘﺎک ، زﻣﯿﻦ ﭘﺎک و ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺸﻮر و تقویم جهانی
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﭘﺎﮐﺴﺎزی آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎرﮐﻬﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ
عدم ارسال پساب صنعتی به خور به عنوان اولین و تنها شرکت پتروشیمی منطقه
دریافت تندیس سیمین واحد صنعتی سبز در سال 96 از سوی سازمان محیط زیست 
 
برنامه بهبود استقرار استاندارد مسئولیت اجتماعی ISO 26000
 
شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق پرسشنامه
شناسائی حوزه های سازمانی مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت
استقرار استاندارد مسئولیت اجتماعی در سطح مجتمع
فرهنگ سازی موضوعات مسئولیت اجتماعی شرکت
اماده سازی جهت تهیه گزارشات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت جهت ذینفعان 

مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
Loading