افتتاح و تحویل منازل ساخت امیرکبیر در شهرک مدنی جهت افراد کم درآمد در سال 95


مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی

 

اقدامات در جهت مسئولیت اجتماعی محیط زیست
مشارکت و حمایت مالی از همایش های ملی با عناوین محیط زیست دریا و صنعت و توسعه پایدار  در منطقه.
برگزاری همایش های  محیط زیست  به مناسبت های مختلف ( روز زمین پاک ، روز هوای پاک و هفته محیط زیست ).
ایجاد غرفه های محیط زیستی به مناسبت های ( روز زمین پاک ، روز هوای پاک و هفته محیط زیست ). در منطقه
اجرای مسابقات زیست محیطی به مناسبتهای مختلف  در منطقه و شرکت .
برگزاری کلاسهای آموزشی محیط زیستی برای پرسنل مجتمع . 
 
 
اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی
تهیه بروشور و پمفلت برای پرسنل و خانواده های آنها با موضوعات
 
بازیافت کاغذ و استفاد ه مجدد از آن 
بهینه ساز مصرف آب و روشهای تصفیه آن 
منابع آلودگی آبها و روشهای جلوگیری از آلودگی آب 
گازهای گلخانه ای و اثرات زیست محیطی آن 
گازهای تخرب کننده لایه ازون ( گازهای CFC ) و . . . 
 
اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی  
 
- برگزاری کلاسهای آموزشی در هفته محیط زیست برای مدارس سطح منطقه با هدف ارتقاء فرهنگ محیط زیست 
- همایش های پیاده روی و نقاشی برای خانواده های پتروشیمی امیرکبیر به مناسبت های روز هوای پاک ؛ روز زمین پاک و هفته محیط زیست 
- تشویق نفرات که در راستای فرهنگ محیط زیست فعالیت دارند ( اهدای جوایز به پرسنلی که در طرح تفکیک پسماندهای شهری  در شهرک بعثت همکاری نمودند )
- مشارکت  با سازمان حفاظت محیط زیست استان در طرح محیط یار مدارس ماهشهر در جهت ارتقاء فرهنگ محیط زیست 
- توزیع بروشور و پازل با موضوعات بازیافت در سطح مدارس ماهشهر 
- قرار داد با شرکت های بازیافت مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست استان در جهت تعیین تکلیف اصولی مواد  و پسماندها و رعایت الزامات محیط زیستی در سطح منطقه و کمک به حفظ محیط زیست