راهنما

مسابقه شماره ۱۳ تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

===========================================

مهلت پاسخگویی به سوال شماره ۱۳ تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ است

 * شرکت برای همگان آزاد است *

 * ورود شماره پرسنلی تنها برای افراد شاغل در امیرکبیر الزامی است *