راهنما

مسابقه شماره ۱۹ تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

===========================================

مهلت پاسخگویی به سوال شماره ۱۹ تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ است

 * شرکت برای همگان آزاد است *

 * ورود شماره پرسنلی تنها برای افراد شاغل در امیرکبیر الزامی است *