راهنما

مسابقه شماره ۲۰ تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

===========================================

مهلت پاسخگویی به سوال شماره ۲۰ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ است

 * شرکت برای همگان آزاد است *

 * ورود شماره پرسنلی تنها برای افراد شاغل در امیرکبیر الزامی است *