راهنما

مسابقه شماره ۲۱ تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

===========================================

مهلت پاسخگویی به سوال شماره ۲۱ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ است

 * شرکت برای همگان آزاد است *

 * ورود شماره پرسنلی تنها برای افراد شاغل در امیرکبیر الزامی است *