راهنما

مسابقه شماره ۴ تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

=========================================== 

مهلت پاسخگویی به سوال شماره ۴ تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ است

 * شرکت برای همگان آزاد است *

 * ورود شماره پرسنلی تنها برای افراد شاغل در امیرکبیر الزامی است *