راهنما

مسابقه شماره ۶ تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

===========================================

مهلت پاسخگویی به سوال شماره ۶ تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ است

 * شرکت برای همگان آزاد است *

 * ورود شماره پرسنلی تنها برای افراد شاغل در امیرکبیر الزامی است *