راهنما

مسابقه شماره ۷ تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

===========================================

مهلت پاسخگویی به سوال شماره ۷ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ است

 * شرکت برای همگان آزاد است *

 * ورود شماره پرسنلی تنها برای افراد شاغل در امیرکبیر الزامی است *