راهنما

مسابقه شماره ۸ تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

===========================================

مهلت پاسخگویی به سوال شماره ۸ تا ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ است

 * شرکت برای همگان آزاد است *

 * ورود شماره پرسنلی تنها برای افراد شاغل در امیرکبیر الزامی است *