* اسامی برندگان مسابقات پس از قرعه کشی در این صفحه قرار خواهد گرفت *

 

 🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره بیست و یک 🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- مهسا چینی‌پرداز                             ۴۸۲۰***۰۹۰۵

۲- محمد آل خمیس  ۱۴۸۸***۰۹۱۶

۳- عباس شادابفر                                ۰۸۰۸***۰۹۱۶

۴- مجتبی عوفی                                ۵۹۰۰***۰۹۳۷

۵- آیدا باقری نیک                              ۸۲۰۰***۰۹۹۰

 

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره بیست 🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- زهرا آقاجری                         ۶۴۷۳***۰۹۱۶

۲- مریم دزفولی  ۶۶۲۸***۰۹۹۱

۳- بهادر جانفزا                           ۲۹۵۹***۰۹۲۲

۴- آرزو صفری                            ۳۳۴۲***۰۹۱۰

۵- یوسف حیدری                         ۲۱۲۸***۰۹۱۶

 

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره نوزده 🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- احمدرضا یوسف‌زاده                         ۰۷۲۴***۰۹۰۲

۲- محمود بختیاروند  ۱۵۷۰***۰۹۳۶

۳- عبدالرحیم واثقی                              ۴۸۱۳***۰۹۱۶

۴- معصومه حیدری                             ۰۶۴۶***۰۹۱۶

۵- محمدرضا حمیدپور                            ۰۱۹۷***۰۹۱۶

  

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره هجده 🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- عماد باوی                         ۱۶۲۹***۰۹۳۹

۲- امیراردوان نظری  ۰۵۱۳***۰۹۹۰

۳- معصومه آل خمیس               ۱۲۲۰***۰۹۱۰

۴- صادق الخمیس                    ۱۸۰۵***۰۹۱۶

۵- ناهید پاسبانی                     ۴۵۶۰***۰۹۱۲

 

 

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره هفده🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- جمیله باوی                         ۹۶۹۱***۰۹۳۷

۲- حمیده داودی  ۳۷۰۲***۰۹۰۲

۳- سیدمهدی عنایی                   ۹۷۶۸***۰۹۱۷

۴- شهناز علیپور                          ۱۰۷۴***۰۹۱۳

۵- آرزو آلبوغبیش                     ۰۵۰۴***۰۹۳۷

 

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره شانزده🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- زهرا قادری مقدم                 ۸۶۶۴***۰۹۱۸

۲- علی شوقی آزاد  ۲۷۰۷***۰۹۱۶

۳- سینا صحراگرد                   ۳۶۳۹***۰۹۳۷

۴- معصومه پیرکرمی                 ۵۹۶۶***۰۹۱۶

۵- مهری چرچی                     ۸۷۵۵***۰۹۳۷

 

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره پانزده🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- مهدی پوریا                  ۷۷۲۱***۰۹۳۹

۲- لیلا سادات نوابی  ۹۰۰۶***۰۹۳۸

۳- حمید حیدری                    ۴۵۶۴***۰۹۱۳

۴- جابرآلبوغبیش                     ۵۷۶۱***۰۹۱۶

۵- سهام آل خمیس ۴۶۳۵***۰۹۱۶

 

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره چهارده🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- اشکان امرایی                  ۳۵۷۵***۰۹۱۶

۲- هادی مطوری   ۵۱۸۵***۰۹۳۶

۳- رومینا افضل زاده               ۴۱۰۲***۰۹۲۱

۴- محمدباقر جان فزا               ۰۴۱۷***۰۹۱۷

۵- سجاد رفیعی ۳۳۵۲***۰۹۱۶

 

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره سیزده🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- امید مرادی                  ۰۷۴۳***۰۹۳۶

۲- حمید صدریان   ۰۰۴۸***۰۹۱۶

۳- امیر علی آبادی                    ۱۵۲۷***۰۹۱۸

۴- علیرضا محاسن                    ۱۹۲۹***۰۹۳۹

۵- مریم یاوری ۹۴۳۶***۰۹۱۶

  

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره دوازده🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- پرویز صبری پور                  ۰۸۶۶***۰۹۱۱

۲- شجاع پوریا   ۰۱۲۱***۰۹۱۱

۳- محمدرضا حمیدپور           ۰۱۹۷***۰۹۱۶

۴- حبیبه صادقی                  ۵۶۲۱***۰۹۱۶

۵- نرگس یاقوت پور ۷۲۲۳***۰۹۳۶

  

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره یازده🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- اعظم اسدی            ۲۴۹۵***۰۹۱۶

۲- محمد چینی پرداز   ۶۹۴۸***۰۹۱۶

۳- قاسم رخشانی             ۷۴۷۹***۰۹۱۶

۴- صادق آل خمیس     ۰۴۲۵***۰۹۱۶

۵- مهدی دریساوی ۱۷۱۲***۰۹۱۶

 

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره ده🟥   

اسامی برندگان و شماره تماس

۱- ستار عساکره            ۳۸۸۱***۰۹۱۶

۲- مدینه ال خمیس   ۵۶۲۲***۰۹۳۶

۳- شیوا نوروزیان            ۸۴۶۳***۰۹۰۲

۴- هدی حلاجی              ۸۶۱۲***۰۹۳۵

۵- کلثوم باقری نیک ۵۳۴۶***۰۹۳۸

 

🟥 نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره نه🟥   
اسامی برندگان و شماره تماس

۱- 
مرتضی بختیاروند
۵۳۶۵***۰۹۳۶

۲- میثم احمدزاده                ۴۱۵۱***۰۹۰۱

۳- ندا ظاهرزاده             ۶۳۴۲***۰۹۳۳

۴- رضا کرامت                  ۴۰۰۲***۰۹۳۵

۵- زینب شاوردی              ۹۷۰۱***۰۹۳۳

 

🟥نتایج قرعه‌کشی برندگان مسابقه شماره هشت🟥   
اسامی برندگان و شماره تماس

۱- مریم جانفزا              ۲۷۲۲***۰۹۳۷
۲- مهدی پورهادی           ۱۶۵۸***۰۹۱۱
۳- افتخار صبری             ۹۷۲۷***۰۹۹۱
۴- حسن علوی            ۸۲۲۵***۰۹۳۷
۵- عباس خلیف زاده       ۷۵۱۷***۰۹۱۶