باطلاع میرساند همکارانی که مایلند در طرح اهداء چند روز حقوق خود بمنظور تهیه بسته معیشتی جهت خانواده های محروم که بواسطه ویروس کرونا متاسفانه دچار آسیب پذیری بیشتری شده اند، شرکت نمایند، خواهشمند است موافقت خود را همراه با نام و نام خانوادگی و ذکر شماره پرسنلی بشرح زیر اعلام نمایند. انشااله این کار شایسته مورد رضای خداوند متعال قرار گیرد.

مدیریت منابع انسانی

کمک به محرومان

اطلاعات
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی