» توسعه پایدار » HSE » محیط زیست

محیط زیست

اهم اقدامات محیط زیستی انجام شده در پتروشیمی امیرکبیر جهت کاهش و حذف آلاینده های محیطی
 
مدیریت پسماند
 • تهیه و اجرای دستورالعمل مدیریت پسماند، نگهداری و کد گذاری در سطح مجتمع (طبق روش  بازل و RCRA).
 • ساخت محل جمع آوری ضایعات در هر واحد جهت تفکیک از مبداء.
 • اجرای پروژه شناسایی ترکیبات بر روی پسماند لجن کاتالیستی واحد HD و تعیین مقدار تیتانیوم جهت تعیین تکلیف اصولی آن.
 • بررسی و تحقیق بر روی پسماند Spent catalyst واحد B1 جهت تعیین روش ایمن و اصولی برای دفع (رقیق سازی، ساخت مخزن تخلیه و اجرای روش انتقال گاز به مسیر فلر).
 • عقد قرارداد با شرکتهای بازیافت جهت دفع اصولی پسماند (PROXID-NMP-PFO-COKE- SPENT CATALYST، لجن کاتالیستی و روغنهای ضایعاتی).
 • پروژه خنثی سازی و دفع ایمن ماده پراکساید واحد LD.
 • پروژه تعیین تکلیف پسماند IPRA به روش خنثی سازی مطابق با مقررات HSE در واحد HD.
مدیریت پساب
 • اجرای دستورالعمل پایش و اندازه گیری پساب.
 • شناسایی کلیه نقاط با پتانسیل نشر مواد و تهیه دیاگرامهای آلاینده پساب.
 • تجهیز آزمایشگاه مجتمع جهت آنالیز پساب.
 • پایش و اندازه گیری مداوم توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در راستای طرح خود اظهاری در پایش (عقد قرارداد از سال 84تاکنون).
 • پروژه نصب صفحات جداکننده هیدروکربن از آب در مسیر آبهای سطحی جهت کاهش COD .
 • نصب دستگاه فلومیتر بر روی پساب oily ارسالی به فجر.
 • ایجاد تغییرات بر روی لاین پساب خروجی واحد BD/B1جهت کنترل گازهای منتشره از PIT به محیط.
 • پایش روزانه بر روی آبهای سطحی خروجی به بیرون مجتمع (COD,PH,TDS) .
 • پایش روزانه بر روی پساب oily ارسالی به تصفیه خانه فجر(COD,PH,TDS)  .
 • ساخت محل شستشوی مبدلها و پمپها جهت جلوگیری از انتشار پساب آلوده به محیط.
 • تعمیر و اصلاحات بر روی خطوط و مخزن یونیت 27 جهت جلوگیری از نشت کاستیک به محیط و انتقال به پساب oily.
 •  پروژه ساخت اسلاید ولو و کانال انحرافی جهت جلوگیری از انتشار آبهای آلوده به محیط و هدایت آنها به سمت oily sewer   .
مدیریت منابع طبیعی و فضای سبز
 • اجرای فضای سبز در سطح مجتمع با مساحت ۴/۳ هکتار
 •  افزایش فضای سبز  برای سال جدید ۹۴-۹۵ در حال اجرا میباشد
مدیریت آلاینده های اتمسفری
 • شناسایی کلیه نقاط با پتانسیل نشر آلاینده های اتمسفری و رسم دیاگرامهای نشر.
 • عقد قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت پایش آلاینده های اتمسفری.
 • پروژخ ساخت دی کک پات جهت جمع آوری ککهای خروجی از کوره  واحد الفین.
 • تعویض تیپ فلر جهت کنترل فلر و و بهسوزی آن در زمانهای غیر نرمال.
 • نصب چهار عدد دوربین مداربسته جهت کنترل و بهسوزی فلر ها .
 • جایگزینی گازهای ozone friendly بجای گازهای CFC  در سیستمهای تهویه جهت جلوگیری از تخریب لایه ازون.
 • پایش و اندازه گیری مداوم گازهای sox, nox, co بر روی استک کوره ها.
 •  پروژه اجرای نمونه گیری به روش بسته برای جلوگیری از انتشار گازها به محیط (در زمان نمونه گیری آزمایشگاه).
 • انتقال گازهای مسیر مبدل E-3090 واحد BD ازسمت فلر به سوی پروسس.
اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی
 • مشارکت و حمایت مالی از همایش های ملی با عناوین محیط زیست دریا و صنعت و توسعه پایدار.
 • همایش محیط زیست (روز زمین پاک، روز هوای پاک و هفته محیط زیست).
 • تهیه بروشور و پمفلتهای زیست محیطی با عناوین آلودگی آب، آلودگی های اتمسفری، لایه ازون و...
 • ایجاد غرفه های محیط زیستی به مناسبت های (روز زمین پاک، روز هوای پاک و هفته محیط زیست).
 • اجرای مسابقات زیست محیطی به مناسبتهای مختلف.
 • برگزاری کلاسهای آموزشی محیط زیستی برای پرسنل مجتمع.
سیستم مدیریتی محیط زیستی
 • استقرار سیستم مدیریتی ISO 14000.
 • استقرار سیستم مدیریتی  HSE – MS.
پروژه های اجرا شده و در دست اقدام
 • نصب دستگاه آنالایزر online بر روی خروجی آبهای سطحی و stack کوره ها.(در حال اجرا)
 • نصب فلومیتر بر روی خط گازهای ارسالی به فلر و اندازه گیری ترکیبات آن  جهت پایش و کنترل.(در حال اجرا)
 • تعمیر و تعویض مبدلهای یونیت ۲۴ واحد الفین جهت کنترل پساب و جلوگیری از نشت مواد به پساب صنعتی( در حال اجرا جهت کاهش COD پسآب )
 • پروژه شناسایی راه کار اصولی جهت کاهش و یا حذف حجم پساب خروجی به بیرون مجتمع.(در حال اجرا)
 • پروژه اضافه نمودن راکتور و مبدل به یونیت 27 واحد الفین جهت  افزایش اکسیداسیون و کنترل COD پساب.(در حال  اجرا   )