/ توسعه پایدار / HSE / محیط زیست

محیط زیست

اهم اقدامات محیط زیستی انجام شده در پتروشیمی امیرکبیر جهت کاهش و حذف آلاینده های محیطی
 
مدیریت پسماند
 • تهیه و اجرای دستورالعمل مدیریت پسماند ، نگهداری و کد گذاری در سطح مجتمع ( طبق  روش  بازل و RCRA).
 • ساخت محل جمع اوری موقت ضایعات هر واحد ( اصلاح و ساخت مجدد )
 • اجرای پروژه شناسایی ترکیبات بر روی پسماند لجن کاتالیستی واحد HD و تعیین مقدار تیتانیوم جهت تعیین تکلیف اصولی آن .
 • بررسی و تحقیق بر روی پسماند Spent catalyst واحد B1 جهت تعیین روش ایمن و اصولی برای دفع ( رقیق سازی ، ساخت مخزن تخلیه و اجرای روش انتقال گاز به مسیر فلر ) .
 • عقد قرارداد با شرکتهای بازیافت جهت دفع اصولی پسماند (PROXID-NMP-PFO-COKE- SPENT CATALYST ، لجن کاتالیستی و روغنهای ضایعاتی ).
 • پروژه خنثی سازی و دفع ایمن ماده پراکساید واحد LD .
 • تعیین تکلیف پسماند IPRA به روش خنثی سازی مطابق با مقررات HSE در واحد HD .
 • پروژه لایروبی پیت های oily با روشهای مکانیزه جهت کاهش COD حاصل از تجمع مواد هیدروکربنی .
 • پروژه فنس کشی و ساخت ناحیه جهت تفکیک و نگهداری موقت ضایعات هیدروکربنی .
 •  

   

مدیریت پساب
 • اجرای دستورالعمل پایش و اندازه گیری پساب .
 • شناسایی کلیه نقاط با پتانسیل نشر مواد و تهیه دیاگرامهای آلاینده پساب .
 • تجهیز آزمایشگاه مجتمع جهت آنالیز پساب .
 • پروژه نصب آنالایزر online بر روی کانال آبهای سطحی
 • پایش و اندازه گیری مداوم توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در راستای طرح خود اظهاری در پایش ( عقد قرارداد از سال 84تاکنون ).
 • نصب صفحات جداکننده هیدروکربن از آب در مسیر آبهای سطحی جهت کاهش COD  .
 • نصب دستگاه فلومیتر بر روی پساب oily ارسالی به فجر .
 • ایجاد تغییرات بر روی لاین پساب خروجی واحد BD/B1جهت کنترل گازهای منتشره از PIT به محیط .
 • پایش روزانه بر روی آبهای سطحی خروجی به بیرون مجتمع (COD,PH,TDS)  .
 • پایش روزانه بر روی پساب oily ارسالی به تصفیه خانه فجر (COD,PH,TDS)   .
 • ساخت محل شستشوی مبدلها و پمپها جهت جلوگیری از انتشار پساب آلوده به محیط .
 • تعمیر و اصلاحات بر روی خطوط و مخزن یونیت 27 جهت جلوگیری از نشت کاستیک به محیط و انتقال به پساب oily .
 • ساخت اسلاید ولو و کانال انحرافی جهت جلوگیری از انتشار آبهای آلوده به محیط و هدایت آنها به سمت oily sewer    .
 • پروژه online آنالایزر بر روی پساب آبهای سطحی و oily ارسالی به تصفیه خانه  .
 • پروژه اضافه نمودن راکتور و مبدل به یونیت 27 واحد الفین ( Spent Caustic ) جهت کنترل COD پساب ارسالی به تصفیه خانه .
 • پروژه حذف آبهای سطحی آلوده به بیرون مجتمع ( خوریات ) 
 • پروژه تعویض خط پساب Oily ارسالی به تصفیه خانه .
 • طراحی و نصب  آنالایزر PH و COD یونیت 27 ( سنجش ، کنترل ، کاهش بار آلودگی های محیط زیستی ارسالی به تصفیه خانه )
 • طراحی و نصب  آنالایزر PH و COD یونیت 24 ( سنجش ، کنترل ، کاهش بار آلودگی های محیط زیستی ارسالی به تصفیه خانه )
 •  

مدیریت انرژی 
 • تعمیر و تعویض تله های بخار برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی .
 • ترمیم عایقهای حرارتی لوله ها و تجهیزات داغ .
 • انجام بازرسی معیار انرژی .
 • استقرار سیستم ISO50001 مدیریت انرژی .  
 • کمیته راهبری و بهینه سازی انرژی
 
 
مدیریت منابع طبیعی و فضای سبز 
 • اجرای فضای سبز در سطح مجتمع با مساحت 3/4 هکتار .

 

 

مدیریت آلاینده های اتمسفری

 • شناسایی کلیه نقاط با پتانسیل نشر آلاینده های اتمسفری و رسم دیاگرامهای نشر .
 • عقد قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت پایش آلاینده های اتمسفری .
 • پروژه ساخت دی کک پات جهت جمع آوری ککهای خروجی از کوره  واحد الفین .
 • تعویض تیپ فلر جهت کنترل فلر و و بهسوزی آن در زمانهای غیر نرمال .
 • نصب چهار عدد دوربین مداربسته جهت کنترل و بهسوزی فلر ها  .
 • جایگزینی گازهای ozone friendly بجای گازهای CFC  در سیستمهای تهویه جهت جلوگیری از تخریب لایه ازون.
 • پایش و اندازه گیری مداوم گازهای SOX, NOX , CO بر روی استک کوره ها.
 • اجرای نمونه گیری به روش بسته برای جلوگیری از انتشار گازها به محیط ( در زمان نمونه گیری آزمایشگاه ).
 • انتقال گازهای مسیر مبدل E-3090 واحد BD ازسمت فلر به سوی پروسس .
 • پروژه حذف بخارات انتشار یافته به محیط از سطح پیت پساب oily واحد BD
 • ایجاد پوشش پلیمری HEXA-GONE  بر روی سطح پیت واحد BDB1
 •  

   

اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی
 • مشارکت و حمایت مالی از همایش های ملی با عناوین محیط زیست دریا و صنعت و توسعه پایدار .
 • همایش محیط زیست ( روز زمین پاک ، روز هوای پاک و هفته محیط زیست ).
 • تهیه بروشور و پمفلتهای زیست محیطی با عناوین آلودگی آب ، آلودگی های اتمسفری ، لایه ازون و . . . 
 • ایجاد غرفه های محیط زیستی به مناسبت های ( روز زمین پاک ، روز هوای پاک و هفته محیط زیست ).
 • اجرای مسابقات زیست محیطی به مناسبت های مختلف .
 • برگزاری کلاسهای آموزشی محیط زیستی برای پرسنل مجتمع .
 •  

   

سیستم مدیریتی محیط زیستی
 • استقرار سیستم مدیریتی ISO 14000.
 • استقرار سیستم مدیریتی  HSE – MS.
 • دریافت لوح تقدیر صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 1387 .
 • دریافت تندیس نقره ای از پنجمین جشنواره اقتصاد سبز در سال 1387 .
 • دریافت لوح تقدیر واحد صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 1396 .
 • دریافت لوح تقدیر واحد صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 1397 .
 •  

   

پروژه های اجرا شده و در دست اقدام
 • پروژه نصب آنالایزر online بر روی گازهای خروجی از  استک های کوره های الفین .