ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد
1 تزریق کندانس به بخار ورودی مبدل3111 890010001
2 حذف ذرات کک در سیکل PFO واحد الفین 890010024
3 جداسازی تانک 9101B در واحد الفین جهت ذخیره خوراک C₃+ 890010058
4 بازیافت گرانولهای UNDER SIZEواحد LLD  و تبدیل آنها به محصول ON 890030001
5 استفاده از ادیتورهای فایناوکس واحد LLD 890030010
6 حذف نقاط dead راکتور 201 واحد بوتن 1 890050008
7 جایگزین کردن سنسورهای دمایی نوعS با k 890070014
8 اصلاح عملکرد کاذب لول سوئیچهای جیوه ای کوره های الفین 890070015
9 جداسازی و کاهش COD  از کانال آبهای سطحی 890170002
10 تعیین تکلیف لجن کاتالیستی و جداسازی تیتانیوم موجود در واحد HD 900020012
11   کاهش تزریق مادهB561 و کلسیم استئارات  اکسترودواحد LLD ) کاهش مصرف ادتیو) 900030025
12 کاهش پتانسیل خطر تخلیه و بارگیری پسماند Spent catalyst و تعیین روش مناسب جهت دفع اصولی بر اساس الزام 900050018
13 فروش پروانه های صادراتی مجتمع 900200079
14 خنثی سازی و دفع ماده پراکسید واحد LD 900200128
15 استفاده از هگزان ضایعاتی 910020002
16 افزایش ظرفیت واحد بوتن 1 910200008
17 نصب ولو ایزوله روی فیلتر کمپرسور470 910200172
18 کاهش ضخامت فیلم مربوط به رول کیسه مورد استفاده در واحدها 890020010
19 طراحی  سیستم F&G جدید به جای سیستم موجود از کار افتاده طبقه پایین کارگاه مرکزی و طبقه فوقانی  به پانل داخل کارگاه مرکزی 920100032
20 اضافه نمودن ظرفیت تابلوی فایر آلارم مرکزی در ساختمان HSE 920100014