عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوع
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات برند STAHL، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از سازندگان داخلی تامین نماید .
شماره 17998 --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر نماید
  --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر نماید
  --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از سازندگان داخلی تامین نماید .
  --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از سازندگان داخلی تامین نماید .
  --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از سازندگان داخلی تامین نماید .
  --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام طراحی سیستم تهویه آزمایشگاه واحد الفین مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به مشاور واجد شرایط واگذار نماید
شماره AK-BID-P-1401-43 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات تعمیر، هیدروتست و شارژ خاموش کننده های مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره AK-BID-P-1401-41 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پوشش پترولاتیوم بر روی تعدادی از خطوط و ولوهای واقع در ولو پیتهای مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره AK-BID-P-1401-38 --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد پودرهای افزودنی ضایعاتی (20 تن کلسیم استارت - 50 تن زینک استارت - 5 تن فاینا واکس و 5 تن مستربچ ) خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
شماره AK-BID-P-1401-31 --- مزایده
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد حدود 100 کیلوگرم فیلم های رادیو گرافی مستعمل خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
شماره AK-BID-P-1401-21 --- مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات حمل و نقل کانتینری ، مواد شیمیایی، قطعات یدکی و محصولات صادراتی از پتروشیمی امیرکبیر به بندر امام خمینی (ره) و بالعکس و جابه جایی محصول بین انبارهای محصول مستقر در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و انبارهای بندر مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شماره AK-BID-P-1401-42 --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند RICKMEIER ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند NEUMAN-ESSER، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند KROHNE ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند INTERNORMEN ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند ENGELSMANN ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند DEUBLIN ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند ALLWEIR ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند TUTHILL، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند Hitachi، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند DESCH (SPECIAL TOOL FOR CLUTCH HUBS) ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند KISSLING ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند STERLING، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند ENGELSMANN ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند MARELLI ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند ESD ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند ENSIVAL-MORET ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند BHS ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند SOLITEC ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند HAVER & BOECKER، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت ماده شیمیایی Zinc Stearate تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام ضایعاتی مجتمع خود را به شرح جدول ذیل که طی مدت یکسال تولید خواهند گردید از طریق برگزاری مزایده عمومی و عقد قرارداد یکساله به فروش برساند.
شماره AK-BID-P-1401-47 --- مزایده
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت ماده شیمیایی Zinc Stearate تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند Hitachi ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین رله و قطعات برقی با برند "”THYTRONIC از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات برقی پمپ با برند "”ZELISKO از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند SES ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند SUNDYNE ، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید:
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی کمپرسور برند SEW، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید:
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند OTTO HEAT، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید:
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند NAKAMURA KOKI، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید:
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند INDUFIL ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید:
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی گیربکس برند GETRIEBEBAU، نسبت به برگزاری مناقصه اقدام نماید:
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند FERRARI، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید:
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی کمپرسور برند DEMAG، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید:
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند BOHLER، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی فن برند FAN SYSTEM، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی یو پی اس برند JDEVS، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی مادر بورد برند ADLINK، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی کنترلر برند WOODWARD، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی WAESCHLE، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی ROBUSCHI، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی EPPENSTEINER، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی CHLORIDE، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی WAESCHLE، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی EPPENSTEINER، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی THUM، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی SHINWA، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی آکومولاتور برند OLEAR ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی بلبرینگ برند INA، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی کمپرسور برند DEMAG، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین روغن کمپرسورSONNEBORN ، گرید Compressor Lubricant Sonolube HP-235-EUتصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین رول کیسه مورد نیاز سالیانه واحد بسته بندی خود به مقدار 2,875,000 کیلوگرم به تفکیک هر واحد HD (450،000 کیلوگرم ) واحد LLD (1،105،000 کیلوگرم ) واحد LD (1،320،000 کیلوگرم) تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد تامین خودروهای مورد نیاز جهت ایاب و ذهاب پرسنل و سایر خدمات مورد نیاز شرکت خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-1401-40 --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد حدود 100 کیلوگرم فیلم های رادیو گرافی مستعمل خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
شماره AK-BID-P-1401-21 --- مزایده
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد پودرهای افزودنی ضایعاتی (20 تن کلسیم استارت - 50 تن زینک استارت - 5 تن فاینا واکس و 5 تن مستربچ ) خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
شماره AK-BID-P-1401-31 --- مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام طراحی سیستم تهویه آزمایشگاه واحد الفین مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.
شماره AK-BID-P-1401-43 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پوشش پترولاتیوم بر روی تعدادی از خطوط و ولوهای واقع در ولو پیتهای مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین کلیه اقلام DRESSER-RAND تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی WERNER &PFLEIDERER ، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی SIEMENS، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی RENK، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی MAAG، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی FLENDER ، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین کلیه اقلام NEU تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی BERSTROFF، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی BASF، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی ALSTOM، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین کلیه اقلام YOKOGAWA تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین کلیه اقلام ROSEMOUNTتصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین کلیه اقلام PILLAR THOMAS تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین کلیه اقلام PGW تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین کلیه اقلام KOBELCOتصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
به اطلاع می رساند ، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین کلیه اقلام HOWDEN تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین کلیه اقلام CEGELEC تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است:
  --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات حمل و نقل کانتینری ، مواد شیمیایی، قطعات یدکی و محصولات صادراتی از پتروشیمی امیرکبیر به بندر امام خمینی (ره) و بالعکس و جابه جایی محصول بین انبارهای محصول مستقر در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و انبارهای بندر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
  --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات تعمیر، هیدروتست و شارژ خاموش کننده های مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
  --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه پایش، تعمیر و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیک مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
  --- مناقصه
تامین 345،000 کیلوگرم رول شرینک موردنیاز واحد )LLD265،000کیلوگرمHD ( )80،000 کیلوگرم( مجتمع پتروشیمی امیرکبیر)
  --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید
  --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشوحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید :
شماره AK-BID-P-1401-25 --- مناقصه
خرید تجهیز درخواست APS-0040344 تیوب کوره های واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر پیرو مصوبه کمیسیون معاملات به شماره 17998
  --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیر کبیردرنظرداردنسبت به تعداد۶۶ عدد شیرآلات درسایزهاوتایپهای مختلف تحت شماره درخواست APS_9930555 ، ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای باشرایط ذیل اقدام نماید.
  --- مناقصه
  --- مناقصه
شماره AK-BID-P-1401-23 --- مناقصه
  --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات حمل و نقل تانکری دو هزار تن هگزن ( C6+ ) تولیدی واحد B1 مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره AK-BID-P-1401-30 --- مناقصه
شماره AK-BID-P-1401-27 --- مناقصه
AK-BID-P-1401-26 --- مزایده
AK-BID-P-1401-28 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیر کبیر (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد چهار دستگاه آپارتمان‌های متعلق به خود در شهر مشهد مقدس را مطابق مشخصات مندرج در جدول زیر به صورت یکجا و از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان محترم دعوت می‌شود ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول از ساعت 9 الی 15 جهت بازدید و دریافت اسناد و مدارک مزایده به آدرس مشهد – بلوار امام رضا(ع) 36-بعد از هتل پویا-تقاطع دوم –پلاک37 واحد 102 مراجعه و سپس جهت بازدید از محل، هماهنگی لازم را معمول نمایند.
AK-BID-P-1401-25 --- مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام پروژه عملیات غواصی، پاکسازی و تمیزکاری حوضچه های کولینگ الفین و پلی الفین مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
AK-BID-P-1401-14 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام پروژه احداث طبقه اول ساختمان بهره برداری واحد الفین مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره AK-BID-P-1401-23 --- مناقصه
  --- مناقصه
  --- مناقصه
شماره AK-BID-P-1401-14 --- مناقصه
آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-1401-19 --- مناقصه
AK-BID-P-1401-11 --- مزایده
AK-BID-P-1401-18 --- مناقصه
AK-BID-P-1401-16 --- مناقصه
AK-BID-P-1401-8 --- مزایده
AK-BID-G-1401-9 --- مزایده
AK-BID-P-1401-06شماره --- مزایده
AK-BID-P-1401-13 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد نخاله های حاصل از ضایعات مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد ظرف مدت 9 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 – ساختمان اداری – طبقه دوم – امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
آگهی مزایده عمومی شماره AK-BID-P-1401-10 --- مزایده
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد پشم سنگ های ضایعاتی حاصل از تعویض پشم سنگ های خطوط لوله و مخازن گرم و سرد مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید ( فقط در محل مجتمع امکانپذیر است) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 -ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امورحقوقی و قراردادها، یا دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی – خیابان نفیسی(23) شرقی – پلاک 21 – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
AK-BID-P-1401-8 ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ مزایده
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره AK-BID-G-1401-04 شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه اجرای پوشش Fiber Glass جهت سطوح داخلی درام D-2733 واحد الفین مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. مبانی ارزیابی کیفی و شرایط حضور در مناقصه : آیتم های مورد ارزیابی توسط کمیته فنی – بازرگانی این شرکت به شرح ذیل می باشد: 1- میزان حسن شهرت. 2- میزان پشتوانه مالی. 3- مفاصا حساب بیمه مربوط به قراردادهای قبلی. 4- سوابق همکاری با شرکت های مشابه. 5- پروژه های مشابه انجام شده و در دست انجام. 6- رضایتنامه و یا حسن سابقه از کارفرمایان پروژه های قبلی. 7- مدارک و مستندات مربوط به تجهیزات و ماشین آلات تحت تملک. 8- وضعیت نیروی انسانی متخصص و مرتبط پروژه از نظر تحصیلات و تجربه. لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارک ارزیابی فوق و مدارکی از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، گواهینامه های مرتبط و غیره به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند. آدرس محل ارسال اسناد ارزیابی: 1- تهران - سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی - پلاک 21 - طبقه دوم - امور حقوقی و قراردادها. 2- ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4 - پتروشیمی امیرکبیر - ساختمان اداری - طبقه دوم - امور حقوقی و قراردادها. بدیهی است ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چهارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. آخرین مهلت تحویل مدارک و سوابق ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 26/02/1401می باشد. بدیهی است به اسناد ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرح کلی پروژه: اجرای پوشش Fiber Glass جهت سطوح داخلی D-2733 واحد الفین شامل : تمیزکاری سطح، کشف نقاط آسیب دیده و اعمال شش لایه Fiber Glass بر اساس شرح کار و نقشه مورد نظر. مدت انجام پروژه: 2 ماه شمسی نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 000/000/ 250 ریال (بیست و پنج میلیون تومان)، بصورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی امیرکبیر. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 233 و 298 تماس حاصل نمایند.
شماره AK-BID-G-1401-04 ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- مناقصه
آگهی مزایده عمومی شماره AK-BID-P-1401-8 پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد پشم سنگ های ضایعاتی حاصل از تعویض پشم سنگ های خطوط لوله و مخازن گرم و سرد مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید ( فقط در محل مجتمع امکانپذیر است) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 -ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امورحقوقی و قراردادها، یا دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی – خیابان نفیسی(23) شرقی – پلاک 21 – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. * نوع سپرده و تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ ده میلیون ریال می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 06152174963 و 06152174005 یا 0218247000 داخلی 274 و 298 تماس حاصل نمایند. * آخرین مهلت تحویل پیشنهادات روز سه شنبه مورخ 10/03/1401 می باشد.بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود. شرح مواد: پشم سنگ های ضایعاتی حجم تقریبی(کیلوگرم) شرح ردیف 000/50 پشم سنگ های ضایعاتی 1 توجه مهم : - خریدار موظف است از تاریخ اعلام آمادگی فروشنده به مدت 2 روز کاری نسبت به انتقال ضایعات فوق اقدام نماید. - خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده ( به میزان و تعداد آماده تحویل) را به همراه مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید. - محل تحویل کالا در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر و یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر می باشد. - .خریدار موظف است که کالای ضایعاتی را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب کالای ضایعاتی را ندارد. - پرداخت هر گونه کسور و حقوق و عوارض قانونی متعلقه از جمله حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عمل می گردد. - ارائه مجوز بروز سازمان حفاظت محیط زیست جهت انتقال پشم سنگهای موضوع مزایده الزامی است .
AK-BID-G-1401-9شماره ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- مزایده
شماره:AK-BID_G-۱۴۰۱_۰۶ --- مزایده
شماره AK-BID-G-1400-35 پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام اسقاطی و مستعمل آشپزخانه مجتمع خود را به شرح جدول زیر به فروش برساند.لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 -ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و قراردادها، یا دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی – خیابان نفیسی(23) شرقی – پلاک 21 – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. * نوع سپرده و تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ پنجاه میلیون ریال می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 74133 و 06152174963 و 06152174005 یا 0214247000 داخلی 274 و 298 تماس حاصل نمایند. * آخرین مهلت تحویل پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 14/02/1401 می باشد.بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود. شرح اقلام: اقلام اسقاطی و مستعمل آشپزخانه مجتمع پتروشیمی امیرکبیر توجه مهم : - خریدار موظف است از تاریخ اعلام آمادگی فروشنده به مدت 2 روز کاری نسبت به انتقال ضایعات فوق اقدام نماید. - خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده ( به میزان و تعداد آماده تحویل) را به همراه مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید. - محل تحویل اقلام در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر است.خریدار موظف است که اقلام ضایعاتی را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب اقلام ضایعاتی را ندارد. د. شرح اقلام: اقلام اسقاطی و مستعمل آشپزخانه مجتمع پتروشیمی امیرکبیر ۱- دیگ بخارپز ۳عدد ۲- منقل کباب پز ۲عدد ۳- سیخ شور ۱عدد ۴- فر ۵عدد ۵- یخچال ایستاده ۳عدد ۶- قفسه ایستاده درب دار ۸عدد ۷- پوست گیر سیب زمینی ۱عدد ۸- قفسه جا قاشقی ۳عدد ۹- چیلر ۶عدد ۱۰- پرده هوا ۳عدد ۱۱- کانتر پشت سرویس ۱۲عدد ۱۲- کانتر پشت سرویس ۴عدد ۱۳- آبگرمکن ۲عدد ۱۴- خمیرزن برقی ۲عدد ۱۵- چرخ گوشت ۳عدد ۱۶- سبزی خردکن ۱عدد ۱۷- میز فلزی ۱۷عدد ۱۸- میز غذاخوری ۵عدد ۱۹- دستگاه ظرفشویی ۲عدد ۲۰- دستگاه یخ ساز ۱عدد ۲۱- لگن ظرفشویی ۳عدد ۲۲- اجاق تک شعله ای ۲عدد ۲۳- دستگاه خلال کن ۱عدد ۲۴- دستگاه اره گوشت بری ۱عدد ۲۵- کانتر برقی سردکن ۲عدد ۲۶- کابینت فلزی ۱عدد ۲۷- قفسه ایستاده ۱عدد ۲۸- دیگ ۷عدد ۲۹- آبکش ۱۹عدد ۳۰- بن ماری + درب ۶۵عدد ۳۱- ملاقه ۴عدد ۳۲- کفگیر ۵عدد ۳۳- تشت مرغ بزرگ ۱۰عدد ۳۴- بن ماری متوسط +۲۷عدد ۳۵- بن ماری کوچک ۸عدد ۳۶- تشت کوچک ۶عدد ۳۷- قابلمه کوچک ۳عدد ۳۸- سیخ گیر ۱عدد ۳۹- لباسشویی ۱عدد ۴۰- پشه کش برقی ۱عدد
شماره AK-BID-G-1400-35مزایده ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- مزایده
1401/01 --- ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ مزایده
آگهی مناقصه عمومی
  --- ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای - شماره AK-BID-G-1400-45
AK-BID-G-1400-45 --- ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شماره AK-BID-G-1400-51
AK-BID-G-1400-51 --- ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شماره AK-BID-G-1400-56
AK-BID-G-1400-56 --- مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شماره AK-BID-G-1400-60
AK-BID-G-1400-60 --- ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شماره AK-BID-G-1400-58
AK-BID-G-1400-58 --- ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ مناقصه
قطعات یدکی 6 دستگاه اندازه گیری جریان مذاب ( MFR )
  --- ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شماره AK-BID-G-1400-62
AK-BID-G-1400-62 --- ۷ اسفند ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شماره AK-BID-G-1400-53
AK-BID-G-1400-53 --- ۷ اسفند ۱۴۰۰ مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد 8 عدد SET SEALING تجهیز PACKAGE EXTRUDER را خریداری کند
  --- ۲ اسفند ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شماره AK-BID-G-1400-45
AK-BID-G-1400-45 --- ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ مزایده
آگهی مزایده عمومی - شماره AK-BID-G-1400-47
AK-BID-G-1400-47 --- ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ مزایده
آگهی مزایده عمومی - شماره AK-BID-G-1400-34
AK-BID-G-1400-34 --- ۳ آذر ۱۴۰۰ مزایده
آگهی مزایده عمومی - شماره AK-BID-G-1400-32
AK-BID-G-1400-32 --- ۳ آبان ۱۴۰۰ مزایده
آگهی مزایده عمومی - شماره AK-BID-G-1400-31
AK-BID-G-1400-31 --- ۱۹ مهر ۱۴۰۰ مزایده
آگهی مزایده عمومی - شماره AK-BID-G-1400-29
AK-BID-G-1400-29 --- ۱۴ مهر ۱۴۰۰ مزایده
آگهی مناقصه عمومی - شماره AK-BID-G-1400-24
شماره AK-BID-G-1400-24 --- ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره AK-BID-G-1400-25
AK-BID-G-1400-25 --- ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره AK-BID-G-1400-22
AK-BID-G-1400-22 --- ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
پروژه انجام خدمات مهندسی و طراحی فاز مهندسی پایه، طراحی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه جهت‌ احداث ساختمانهای مجموعه پژوهش و فن آوری مجتمع خود ازطریق برگزاری مناقصه
AK-BID-G-1400-12 --- ۷ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 11/م/1400
شماره 11/م/1400 --- ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 10/م/1400
شماره 10/م/1400 --- ۱۳ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 09/م/1400
شماره 09/م/1400 --- ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 08/م/1400
شماره 08/م/1400 --- ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 07/م/1400
شماره 07/م/1400 --- ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 06/م/1400
شماره 06/م/1400 --- ۲ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
مزایده عمومی شماره 02/1400
شماره 02/1400 --- ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مزایده
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران - شماره 04/م/1400
شماره 04/م/1400 --- ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی - شماره 05/م/1400
شماره 05/م/1400 --- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مزایده عمومی -شماره 01/1400
شماره 01/1400 --- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ مزایده
آگهی تجدید مناقصه عمومی - شماره 03/م/1400
شماره 03/م/1400 --- ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی - شماره 02/م/1400
شماره 02/م/1400 --- ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 01/م/1400
شماره 01/م/1400 --- ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 15/م/99
شماره 15/م/99 ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ --- ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مزایده عمومی - شماره 08/99 و 09/99 و 10/99
شماره 08/99 و 09/99 و 10/99 ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ --- ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ مزایده
آگهی مناقصه عمومی - شماره 14/م/99
شماره 14/م/99 ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ --- ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 13/م/99
شماره 13/م/99 ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ --- ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی شماره 12/م/99   شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه آزمون های غیر مخرب پیشرفته (Advanced NDT)  برخی تجهیزات مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متن کامل آگهی فوق در سایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر به آدرس www.akpc.ir  قابل رویت می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 233 و 298 تماس حاصل نمایند.
99 آگهی مناقصه عمومی شماره 12/م/ ۱ بهمن ۱۳۹۹ --- مناقصه
آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۱/م/۹۹   شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه ساخت مخازن نفتا و بنزین پیرولیز مجتمع خود (بصورت EPCC ) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متن کامل آگهی فوق در سایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر به آدرس www.akpc.ir  قابل رویت می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۷۷۵۰-۰۲۱ داخلی ۲۳۳و ۲۹۸ تماس حاصل نمایند
آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۱ /م/۹۹ --- مناقصه
آگهی مزایده عمومی شماره 07/99 شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد روغن های ضایعاتی و سوخته مجتمع خود را  به میزان یکصد هزار کیلوگرم که به تدریج و طی یک سال تولید می گردند از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند
شماره 99/07 ۱۰ دی ۱۳۹۹ --- ۱ دی ۱۳۹۹ مزایده
آگهی مناقصه عمومی شماره 08/م/99 شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر در نظر دارد پروژه طراحی، ساخت ، خرید ، نصب و راه اندازی خط تولید پالت پلاستیکی با ظرفیت تولید 170/000 تخته پالت در سال را بصورت EPCC ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مناقصه عمومی شماره 08/م/99 --- ۲۹ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محموله های هوایی، زمینی و دریایی از گمرکات داخل کشور مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مناقصه عمومی شماره10/م/99 ۸ دی ۱۳۹۹ --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات پرتو نگاری صنعتی مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 9/م/99 ۲۲ آذر ۱۳۹۹ --- مناقصه
انجام خدمات تهیه، تأمین، طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع
شماره 05/م/99 ۱۸ آبان ۱۳۹۹ --- مناقصه
آگهی مناقصه عمومی شماره 04/م/99
آگهی مناقصه عمومی شماره 04/م/99 ۷ آبان ۱۳۹۹ --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام ضایعاتی مجتمع خود را به شرح جدول ذیل که طی مدت یکسال تولید خواهند گردید از طریق برگزاری مزایده عمومی و عقد قرارداد یکساله به فروش برساند.
99/06 --- مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات نصب سیستم جدید Blending سیلوهای گرانول واحد HD مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
02/م/99 --- مزایده
  --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مازاد و مستعمل خود را به شرح جدول از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند .
05/99 , 04/99 , 03/99 --- مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی خطوط لوله ، تجهیزات ، فونداسیونها و ساختمان های مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
99/م/01 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد خرید قطعات یدکی پمپ و توربین های بخار واحد الفین خود، از برند NUOVO PIGNOE را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 17/م/98 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مستعمل و اسقاطی خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
شماره 09/98 --- مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد پروژه بازسازی سرویس های بهداشتی و آبدارخانه های مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 16/م/98 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مستعمل و اسقاطی خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ چاپ آگهی جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر– منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 – ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.
09/98 --- مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام عملیات برق رسانی به سیستم حفاظت کاتدیک واحد الفین مجتمع خود را، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 15/م/98 --- مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) در نظر دارد 500،000 کیلوگرم محصول Wax تولیدی در واحد پلی اتیلن سنگین را از طریق برگزاری مزایده عمومی با رعایت شرایط ذیل بفروش برساند.
98/08 --- مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزاری، نرم افزار و شبکه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 15/م/98 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت ساخت و اجرای غرفه های نمایشگاهی خود در داخل و خارج کشور نسبت به شناسایی پیماتکاران واجد صلاحیت اقدام نماید.
شماره 14/م/98 --- فراخوان
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات حمل و نقل تانکری مواد هیدروکربنی مایع مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
  --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) در نظر دارد، یک باب منزل ویلایی متعلق به خود در شهر تهران را مطابق مشخصات مندرج جدول زیر و از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
شماره 07/98 --- مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محمولات هوایی ، زمینی و دریایی مجتمع خود از گمرکات تهران ، کرج ، بندرعباس ، بندرامام خمینی و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 11/م/98 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه بازسازی سالن های سرو رستوران مرکزی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
12/م/98 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محمولات هوایی ، زمینی و دریایی مجتمع خود از گمرکات تهران ، کرج ، بندرعباس ، بندرامام خمینی و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
11/م/98 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر داردتعمیر ، هیدروتست و شارژ خاموش کننده های مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 10/م/98 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات تعیین مکانیزم های خوردگی و لوپ بندی خطوط و تجهیزات در واحدهای BD/B1 مجتمع خود را ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره09/م/98 --- مناقصه
شرکت پتروشیمی امیر کبیر در نظر دارد بشکه های ضایعاتی و ضایعات فلزی، پلاستیکی، چوبی و کاغذی خود که طی یکسال تولید می گردد را از طریق برگزاری مزایده عمومی و متعاقباً عقد قرارداد یکساله به فروش برساند.
شماره 06/98 --- مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 08/م/98 --- مناقصه