نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ انتشارتاریخ پایان
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین 100000 عدد پالت چوبی طبق اسپک پتروشیمی امیرکبیر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
--- ۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین 10000 عدد جامبو بدون لاینردار طبق اسپک پتروشیمی امیرکبیر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  نوع برگزاری
--- ۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین 175000 عدد جامبو لاینردار طبق اسپک پتروشیمی امیرکبیر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ --- ۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارداز طریق مناقصه عمومی دومرحله ای نسبت خرید تعداد3153 دست تی شرت از استعلام APS-0131630اقدام نماید.
APS-0131630 --- ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارداز طریق مناقصه عمومی دومرحله ای نسبت به خرید تعداد 2825 دست لباس کار بالا تنه اقدام نماید. APS-0131627
APS-0131627 --- ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر داردخرید تعداد2821 دست شلواردوبنده از استعلام APS-0131626 از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
APS-0131626 --- ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند BURCKHARDT ، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
  --- ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین VALVE و قطعات یدکی با برند”ERWIN BURBACH” از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین قطعات یدکی AERZENER، تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی نموده است.
  --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین تجهیز برند BENTLY NEVADA، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ایی اقدام نماید.
  --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین برند Rexroth نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
درخواست شماره APS -0131537 --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر نماید .
مناقصه عمومی 2 مرحله ای تقاضای APS-9840566 --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین قطعات یدکی برند NELES JAMESBURY ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ انتشارتاریخ پایان
مناقصه
به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت تامین دستگاه های آزمایشگاهی با برند WELKER و متعلقات مربوطه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.
  --- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مشروحه طبق جدول پیوست را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت نماید
تقاضای APS-0040103 --- ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲