عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوع
آگهی مزایده عمومی - شماره AK-BID-G-1400-34
AK-BID-G-1400-34 ۳ آذر ۱۴۰۰ مزایده
آگهی مزایده عمومی - شماره AK-BID-G-1400-32
AK-BID-G-1400-32 ۳ آبان ۱۴۰۰ مزایده
آگهی مزایده عمومی - شماره AK-BID-G-1400-31
AK-BID-G-1400-31 ۱۹ مهر ۱۴۰۰ مزایده
آگهی مزایده عمومی - شماره AK-BID-G-1400-29
AK-BID-G-1400-29 ۱۴ مهر ۱۴۰۰ مزایده
آگهی مناقصه عمومی - شماره AK-BID-G-1400-24
شماره AK-BID-G-1400-24 ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره AK-BID-G-1400-25
AK-BID-G-1400-25 ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره AK-BID-G-1400-22
AK-BID-G-1400-22 ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
پروژه انجام خدمات مهندسی و طراحی فاز مهندسی پایه، طراحی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه جهت‌ احداث ساختمانهای مجموعه پژوهش و فن آوری مجتمع خود ازطریق برگزاری مناقصه
AK-BID-G-1400-12 ۷ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 11/م/1400
شماره 11/م/1400 ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 10/م/1400
شماره 10/م/1400 ۱۳ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 09/م/1400
شماره 09/م/1400 ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 08/م/1400
شماره 08/م/1400 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 07/م/1400
شماره 07/م/1400 ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 06/م/1400
شماره 06/م/1400 ۲ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
مزایده عمومی شماره 02/1400
شماره 02/1400 ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مزایده
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران - شماره 04/م/1400
شماره 04/م/1400 ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی - شماره 05/م/1400
شماره 05/م/1400 ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مزایده عمومی -شماره 01/1400
شماره 01/1400 ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ مزایده
آگهی تجدید مناقصه عمومی - شماره 03/م/1400
شماره 03/م/1400 ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی - شماره 02/م/1400
شماره 02/م/1400 ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 01/م/1400
شماره 01/م/1400 ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 15/م/99
شماره 15/م/99 ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مزایده عمومی - شماره 08/99 و 09/99 و 10/99
شماره 08/99 و 09/99 و 10/99 ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ مزایده
آگهی مناقصه عمومی - شماره 14/م/99
شماره 14/م/99 ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی - شماره 13/م/99
شماره 13/م/99 ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی شماره 12/م/99   شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه آزمون های غیر مخرب پیشرفته (Advanced NDT)  برخی تجهیزات مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متن کامل آگهی فوق در سایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر به آدرس www.akpc.ir  قابل رویت می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 233 و 298 تماس حاصل نمایند.
99 آگهی مناقصه عمومی شماره 12/م/ ۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۱/م/۹۹   شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه ساخت مخازن نفتا و بنزین پیرولیز مجتمع خود (بصورت EPCC ) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متن کامل آگهی فوق در سایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر به آدرس www.akpc.ir  قابل رویت می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۷۷۵۰-۰۲۱ داخلی ۲۳۳و ۲۹۸ تماس حاصل نمایند
آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۱ /م/۹۹ مناقصه
آگهی مزایده عمومی شماره 07/99 شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد روغن های ضایعاتی و سوخته مجتمع خود را  به میزان یکصد هزار کیلوگرم که به تدریج و طی یک سال تولید می گردند از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند
شماره 99/07 ۱۰ دی ۱۳۹۹ ۱۰ دی ۱۳۹۹ ۱ دی ۱۳۹۹ مزایده
آگهی مناقصه عمومی شماره 08/م/99 شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر در نظر دارد پروژه طراحی، ساخت ، خرید ، نصب و راه اندازی خط تولید پالت پلاستیکی با ظرفیت تولید 170/000 تخته پالت در سال را بصورت EPCC ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مناقصه عمومی شماره 08/م/99 ۲۹ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محموله های هوایی، زمینی و دریایی از گمرکات داخل کشور مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مناقصه عمومی شماره10/م/99 ۸ دی ۱۳۹۹ مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات پرتو نگاری صنعتی مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 9/م/99 ۲۲ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
انجام خدمات تهیه، تأمین، طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع
شماره 05/م/99 ۱۸ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی شماره 04/م/99
آگهی مناقصه عمومی شماره 04/م/99 ۷ آبان ۱۳۹۹ ۷ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام ضایعاتی مجتمع خود را به شرح جدول ذیل که طی مدت یکسال تولید خواهند گردید از طریق برگزاری مزایده عمومی و عقد قرارداد یکساله به فروش برساند.
99/06 مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات نصب سیستم جدید Blending سیلوهای گرانول واحد HD مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
02/م/99 مزایده
  مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مازاد و مستعمل خود را به شرح جدول از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند .
05/99 , 04/99 , 03/99 مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی خطوط لوله ، تجهیزات ، فونداسیونها و ساختمان های مجتمع خود را ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
99/م/01 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد خرید قطعات یدکی پمپ و توربین های بخار واحد الفین خود، از برند NUOVO PIGNOE را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 17/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مستعمل و اسقاطی خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
شماره 09/98 مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد پروژه بازسازی سرویس های بهداشتی و آبدارخانه های مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 16/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مستعمل و اسقاطی خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ چاپ آگهی جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر– منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 – ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.
09/98 مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام عملیات برق رسانی به سیستم حفاظت کاتدیک واحد الفین مجتمع خود را، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 15/م/98 مناقصه
پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) در نظر دارد 500،000 کیلوگرم محصول Wax تولیدی در واحد پلی اتیلن سنگین را از طریق برگزاری مزایده عمومی با رعایت شرایط ذیل بفروش برساند.
98/08 مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزاری، نرم افزار و شبکه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 15/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد جهت ساخت و اجرای غرفه های نمایشگاهی خود در داخل و خارج کشور نسبت به شناسایی پیماتکاران واجد صلاحیت اقدام نماید.
شماره 14/م/98 فراخوان
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات حمل و نقل تانکری مواد هیدروکربنی مایع مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
  مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) در نظر دارد، یک باب منزل ویلایی متعلق به خود در شهر تهران را مطابق مشخصات مندرج جدول زیر و از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
شماره 07/98 مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محمولات هوایی ، زمینی و دریایی مجتمع خود از گمرکات تهران ، کرج ، بندرعباس ، بندرامام خمینی و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 11/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه بازسازی سالن های سرو رستوران مرکزی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
12/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محمولات هوایی ، زمینی و دریایی مجتمع خود از گمرکات تهران ، کرج ، بندرعباس ، بندرامام خمینی و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
11/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر داردتعمیر ، هیدروتست و شارژ خاموش کننده های مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 10/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات تعیین مکانیزم های خوردگی و لوپ بندی خطوط و تجهیزات در واحدهای BD/B1 مجتمع خود را ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره09/م/98 مناقصه
شرکت پتروشیمی امیر کبیر در نظر دارد بشکه های ضایعاتی و ضایعات فلزی، پلاستیکی، چوبی و کاغذی خود که طی یکسال تولید می گردد را از طریق برگزاری مزایده عمومی و متعاقباً عقد قرارداد یکساله به فروش برساند.
شماره 06/98 مزایده
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره 08/م/98 مناقصه