31000

دامنه کاربرد

این استاندارد راهنمایی هایی درباره مدیریت ریسک هایی ارایه می دهد که سازمان ها با آن ها مواجه می شوند. این راهنمایی ها می توانند جهت کاربرد در هر سازمانی با هر بافت سازمانی بومی سازی شوند.

این استاندارد می تواند در طول حیات سازمان مورد استفاده قرار گرفته و برای هر فعالیتی از جمله تصمیم گیری در هر سطحی به کار می رود.