ISO 9001

9001
تغییرات نسخه جدید
در ساختار ایزو 9001:2015 تعییر به وجود آمده و تعداد سر فصل ها از هشت به ده افزایش یافته، در مدیریت عملکرد و ارزیابی نیز تغییراتی اعمال شده که از طریق «مدل Annex SL» همتراز سازی آن با سایر استانداردها آسانتر می شود، اینگونه می توان به کاربرد همزمان یا یکپارچه چندین ایزو مانند ایزو 14001، ایزو 27001 یا ایزو 22301 پرداخت.
تغییر عبارات «مستندات» (ایزو 9001:2008 بند 4.2.3) و «مدارک» (بند 4.2.4) به اصطلاح «اطلاعات مستند» (بند 9.2 پیش نویس ایزو 9001:2015) بسیار قابل قبول تر، زیرا این اصطلاح مستندات الکترونیک و رویکردهای کنترل مستندات را نیز در بر می گیرد.
جایگزینی عبارت «محصول» با «کالا و خدمات» و ادغام قواعد در هفت مورد از جمله تغییرات این نسخه هستند.
9001:2015 به مدیران کمک می کند تا ریسکهای سازمانی خود را بشناسند و در راستای کاهش آنها قدم بردارند.همچنین اخذ گواهینامه 9001:2015 به همه مدیران کمک می کند تا به بهترین نحو روابط کاری خود را افزایش دهند و در عین حال بتوانند آن را کنترل کنند یعنی به این توانایی خواهند رسید که حتی با رقبای خود روابط کاری درستی به وجود آورند و در این رابطه هر دو طرف به منفعت خود برسند.

 

 9001