مدیریت ریسک

توسعه پایدار - نظام مدیریت - مدیریت ریسک

 

مدیریت ریسک 
باتوجه به شرایط بازار رقابتی امروزی استفاده حداکثری از منابع سازمانی در راستای اهداف از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد تا حدی که میتوان به این نکته اشاره نمود که تمامی مدلهای بهبود سازمانی با محوریت این موضوع تهیه و تدوین گردیده است. در این راستا یکی از راهکارها و متدولوژیهای ارائه شده مدیریت ریسک میباشد که تمرکز اصلی آن شرایط عدم قطعی و مدیریت آن است.
مدیریت ریسک در برگیرنده ی فرآیندهای برنامه ریزی، شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی واکنش و کنترل ریسک یک پروژه / سازمان می باشد.
 

اهداف مدیریت ریسک

عبارتند از افزایش احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب و کاهش احتمال و تأثیر رویدادهای نامطلوب پروژه / سازمان

 
برنامه ریزی مدیریت ریسک
فرآیند تعریف چگونگی انجام فعالیت های مدیریت ریسک یک پروژه / سازمان

 

شناسایی ریسک
فرآیند تعیین ریسک هایی که ممکن است بر پروژه / سازمان اثر بگذارند و مستند سازی ویژگی های آن ها

 

اجرای تحلیل کیفی ریسک
فرآیند اولویت بندی ریسک ها برای تحلیل یا اقدام بیش تر از طریق سنجش و تلفیق احتمال وقوع و تأثیر آن ها.
 
اجرای تحلیل کمی ریسک
فرآیند تحلیل عددی اثر ریسک های شناسایی شده بر اهداف کل پروژه / سازمان.
 
برنامه ریزی واکنش به ریسک
فرآیند اتخاذ گزینه ها و اقدام هایی جهت افزایش فرصت ها و کاهش تهدیدها بر اهداف پروژه / سازمان.
 
کنترل و نظارت ریسک
فرآیند اجرای برنامه های واکنش ریسک، پیگیری ریسک های شناسایی شده، نظارت بر ریسک های باقی مانده شناسایی ریسک های جدید و ارزیابی اثر بخشی فرآیند ریسک در سراسر چرخه ی حیات پروژه / سازمان.
 

مدیریت ریسک

 

اجرایی نمودن مدیریت ریسک
در این راستا شرکت پتروشیمی امیر کبیر جهت اجرایی نمودن مدیریت ریسک با مدل ایزو 31000 اقدام نمود و با بکارگیری شرکت مشاور مراحل ذیل را طی نمود:
 
  • برگزاری دوره های آموزشی ایزو 31000
  • آشنایی با مفاهیم، مدل و فرآیند مدیریت ریسک
  • برگزاری کارگاههای اجرای فرآیند مدیریت ریسک با حضور واحدهای مختلف سازمانی
  • برگزاری جلسات داخلی نهایی سازی رویه های داخلی مدیریت ریسک
  • برگزاری جلسات کمیته مدیریت ریسک با حضور مدیران ارشد سازمان

 

قسمت های اصلی مدل 

لازم بذکر است تمامی اقدامات انجام شده بر اساس سه قسمت اصلی مدل انجام گردید:

 

  • اصول مدل ایزو 31000
  • چارچوب مدل ایزو 31000
  • فرآیند مدل ایزو 31000

 

در خصوص بند 1 تمامی موارد مورد تاکید مدل در خط مشی و نظامنامه لحاظ و در جلسات آموزشی تشریح گردید.
تمامی موارد مورد تاکید مدل در خط مشی و نظامنامه لحاظ و در جلسات آموزشی تشریح گردید.
در قسمت چارچوب مدل ایزو 31000 با استفاده از رویه های و دستورالعملهای ارائه شده مکانیزمی جهت مدیریت ریسک با انطباق بر شرایط و ضوابط داخلی سازمان ارائه گردید.

 

جهت انجام کلیه مراحل فوق اقدامات ذیل به اختصار انجام گردیده است:
 
1- طرح ریزی کمیته اسقرار مدیریت ریسک
 
2- معرفی نمایندگان اجرایی پروزه
 
3- برگزاری جلسات کارگاهی- آموزشی متعدد
 
4- تعریف و شناسایی ریسکهای سازمانی در فرم RISK REGISTER
 
5- برگزاری جلسات آموزشی مدیریت ریسک شامل نحوه شناسایی ریسک، تحلیل کیفی و کمی ریسک، نحوه پاسخ و کنترل ریسکهای سازمان
 
6- تکمیل فرم RISK REGISTER
 

 

 

فرآیند مدیریت ریسک در سازمان
با بازنگری دوره ای ریسک های سازمان و ارزیابی ریسک ها و اولویت بندی آنها با هدف کنترل و کاهش اثرات ریسک های سازمانی صورت می گیرد.در همین رابطه اقدامات ساختاری به منظور پیگیری مداوم این امر در حال انجام است.