شرکت پتروشیمی امیرکبیر|خدمات الکترونیک|فرم ها|پرشسنامه سنجش رضایت مشتریان

پرشسنامه سنجش رضایت مشتریان

خواهشمنداست قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه فرمائید:
دسته بندی عوامل ارزیابی براساس خط مشی کیفیت جامع پتروشیمی امیرکبیرمیباشد که با رویکرد بهبود مستمر درکلیه فعالیتها وارتقاء سطح رضایتمندی مشتری به انجام میرسد.
امتیازات داده شده ملاک سنجش و مهمترین معیار در ارزیابی روند بهبود در فعالیتهای این شرکت وکسب بالاترین میزان رضایتمندی مشتریان میباشد و در ادوار مختلف مورد بررسی و محاسبه قرارمیگیرد.
 این اطمینان را میدهیم که نظرات و پیشنهادات شما برای ما بسیار اهمیت داشته واز آنها در برنامه های حال وآینده خود استفاده خواهیم نمود.

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان

اطلاعات
*
*
*
*
*


* = ضروری