» درباره ما » واحدهای تولیدی
واحدهای تولیدی

واحدها و ظرفیتهای تولیدی

 
مطابق طراحی صورت گرفته ظرفیت کلی تولیدات شرکت 700000 تن در سال می باشد.
 
 واحد ظرفیت تولید
الفین (OL) ۵۲۰ هزار تن
پلی اتیلن سنگین (HD) ۱۴۰ هزار تن
پلی اتیلن سبک (LD) ۳۰۰ هزار تن
 پلی اتیلن سبک خطی (LLD) ۲۶۰ هزار تن
 بوتادین (BD) ۵۰ هزار تن
بوتن۱ (B1) ۲۰ هزار تن