مدل تعالی

مدل تعالی به عنوان چهارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمانها معرفی شده است، مدلی که نشان دهنده مزیت پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آن دست یابد.

انتخاب رویکردهای مناسب و همسوسازی و یکپارچه کردن آنها با یکدیگر و تلاش برای استقرار مدیریت مبتنی بر فرآیندها، از جمله فعالیتهایی است که در این چارچوب مدیریتی به خوبی قابل اجرا است و وقتی که با خود ارزیابی همراه شود، نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان را آشکار ساخته و بر اساس آن برنامه های بهبود تعریف می شود و با اجرای برنامه های بهبود، اثر بخشی رویکردها ارتقاء یافته و تحقق اهداف سازمان را ممکن می سازد.

مسیر تعالی در پتروشیمی امیرکبیر

پس از استقرار استانداردهای ایزو در مجتمع از سال 84، حرکت به سمت متعالی کردن فرآیندهای سازمان آغاز گردید.در سال 87 پروژه بهبود فرآیندهای سازمان(BPI) با هدف شناسایی و بهبود کلیه فرآیندهایی شرکت طرح ریزی و اجرا گردید.

حرکت در مسیر تعالی براساس مدل EFQM از سال 89 آغاز گردید. در ابتدا با حضور مدرسین شرکت مشاور، فاز آموزشی و فرهنگ سازی استقرار مدل از تابستان 89 در قالب سه دوره آشنایی با مدل EFQM ، تشریح الزامات معیارهای مدل و دوره تربیت ارزیاب برای 75 نفر از پرسنل شامل مدیران، رؤسا و کارشناسان واحدهای مختلف سازمان برگزار گردید. پس از طی مراحل مختلف مانند انجام خودارزیابی و تهیه اظهارنامه اولیه، نهایتاً در اولین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، شرکت امیرکبیر موفق به اخذ گواهینامه تعهد به تعالی گردید.

در سال 90 استقرار مدل EFQM به صورت نظامندتر مورد پیگیری قرار گرفت و پس از انتخاب مشاور پروژه، منشور پروژه نیز تدوین گردید وکارگروه های خود ارزیابی در حوزه های مختلف شرکت و براساس نیازمندی مدل تعالی سازمانی  EFQMشناسایی، دسته بندی و تعیین شدند.

در این مرحله پس از اجرای فاز آموزشی پروژه، فاز تهیه و تدارک مستندات در حوزه تعالی سازمانی جهت خودارزیابی و تدوین برنامه بهبود صورت پذیرفت. در نهایت پتروشیمی امیرکبیر با شرکت در دومین و سومین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در طی سال های 90 و 91 موفق به کسب تقدیرنامه 2 ستاره گردید.

بر اساس تصمیمات مدیریتی و برای کسب آمادگی بیشتر، پتروشیمی امیرکبیر در سال 92 در فرآیند جایزه شرکت نکرد و پس از آن در سال های 93 موفق به دریافت تقدیرنامه 2 ستاره و در سال 94 موفق به کسب تقدیرنامه 3 ستاره گردید.

در سال 95، پس از انجام خودارزیابي، لیستی از پروژه های بهبود تهیه و توسط خبرگان شرکت و بر اساس دستورالعمل اولویت بندی پروژه های بهبود، اولویت بندی و پروژه های اولویت دار به مرحله اجرا درآمد که ماحصل آن دریافت تقدیرنامه 4 ستاره در همان سال و تقدیرنامه 5 ستاره در سال 96 می باشد.

طی سال های 97 تا 1400 با توجه به سیاست های دبیرخانه تعالی صنعت پتروشیمی و اپیدمی کرونا ویروس جایزه تعالی برگزار نگردید.

با توجه به بازنگری مدل تعالی و ارتقای آن به مدل EFQM 2020 ، از سال 1400برنامه ریزی جهت آموزش و استقرار مدل تعالی 2020 در شرکت آغاز گردید. و در اولین دوره فرایند صحه گذاری پروژ ه های بهبود جایزه تعالی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی امیرکبیر موفق به کسب لوح تقدیر شد.

در ادامه  بر اساس تصمیمات مدیریتی وقت ، پتروشیمی امیرکبیر در سال 1401 در فرآیند جایزه تعالی حضور پیدا نکرد.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در سال 1402 با حمایت مدیریت محترم و برنامه ریزی های صورت گرفته ، در دهمین دوره جایزه تعالی در سطح تندیس شرکت نمود .

بطور کلی ساختار مدل تعالی سازمانی ویرایش2020  از سه  قسمت جهت گیری،اجرا و نتایج و  هفت  معیار تشکیل‌شده است.efqm