ISO 29001

با توجه به نیاز خاص صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی درتوانمندسازی وتکرار پذیری فرآیندهای موثردرمشخصه های عملکرد محصول و تعادل این فرآیندها باشرایط محیطی سازمان ،ISO/TS 29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات مطرح دراین سازمان نموده است.مجموعه ای از فرآیندها،روشها و مستندات که با بکارگیری آنها در قالب یک نظام هدفمند می توان با دریافت اطلاعات بازارجهانی،جامعه جهانی،سازمان و سایر اطلاعات مورد نیاز و تحلیل آنها،به کیفیت مورد نظر برای محصولات و خدمات و رضایت ذینفعان مربوطه دست یافت وآنرا مورد پایش و اندازه گیری و بهبود مستمر قرار داد.
ایزو 29001 که در نتیجه شراکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز (API صنایع نفت و گاز آمریکا) بوجود آمده در زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد. استاندارد ایزو TS 29001 بر اساس ایزو 9001 بوده و با تمرکز بر جلوگیری از خسارات و کاهش تنوع و ضایعات فراهم کنندگان خدمات ویژگی های تکمیلی را دارا می باشد. این ویژگی ها بطور جداگانه ای بوجود آمده اند تا از دقیق بودن و اصلاح پذیری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین در تامین کیفیت کالا ها و خدمات تولید گنندگان یکپارچکی دقیق و اطمینان فزاینده ای دارند. این مساله زمانی اهمیت می یابد که عدم تامین کالا و خدمات;عواقب بدی برای شرکتهاوصنایع وابسته خواهد داشت.
 
هدف از پیاده سازی ایزو 29001TS
ایجاد سیستم مدیریت کیفیتی که با تأکید بر پیشگیری از عیوب و کاهش نوسانات و ضایعات در زنجیره تامین و ارائه دهندگان خدمت،زمینه را برای بهبود مستمر فراهم می آورد.
 
دامنه کاربردایزو 29001TS
این مشخصه فنی سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمانهای تأمین محصولات و خدمات مرتبط با صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف میکند.
 
مزایای پیاده سازی ایزو 29001TS
 • افزایش کارایی و بهبود کیفیت 
 • بهبوداستراتژی شرکت
 • رضایت کارکنان 
 • فرآیندبهبودمستمر 
 • توجه به پیشگیری از بروز خطا 
 • استحکام درقابلیت اطمینان وامکان پذیری فرآیند 
 • ارزش افزوده بیشتردر فعالیت ها 
 • اطمینان ازآنکه رضایت ذینفعان درفرآیندشکل گیری محصول کاملا تحقق پیدامی کند 
 • گرفتن گواهی برای افزایش معاملات و مشتریان
 • نشان دادن تعهدخودبه صنعت و سهامداران
 • کارآمدکردن عملکردوارتقاءکیفیت وکاهش ضایعات
 • بهبوداستراتژی شرکت
 • ارزش افزوده بیشتر در فعالیت ها
 • اطمینان ازآنکه رضایت ذینفعان درفرآیندشکل گیری محصول کاملا تحقق پیدامی کند

29001