شرکت پتروشیمی امیرکبیر / سایر / پژوهش و فناوری / ارتباط با واحد پژوهش و فناوری