اهداف

اهداف

 

 

استراتژی کلان

تولید اقتصادی ,تقویت زیرساخت ها و قابلیت های سازمان ,توسعه پایدار

 

استراتژی و اهداف کلان پتروشیمی امیرکبیر

استراتژی

هدف/اهداف کلان

تحقق ظرفیت و استمرار تولید اقتصادی

رشد درآمد عملیاتی

افزایش کارآیی دارایی ها

بیشینه کردن بازده حقوق صاحبان سهام

سودآوری پایدار

توسعه بازار و محصول

سودآوری پایدار 

رشد درآمد عملیاتی

افزایش رضایت مشتریان

تقویت برند سازمان

تقویت زنجیره تامین

افزایش کارآیی دارائی ها

افزایش پایداری تولید 

تکمیل و تقویت زنجیره ارزش

سودآوری پایدار 

رشد درآمد عملیاتی

توسعه و ارتقاء قابلیت های سازمان

افزایش کارآیی دارایی ها

ارتقای متوازن در مسیر توسعه پایدار

ارتقای ایمنی و پایداری تولید

افزایش رضایتمندی ذینفعان

توسعه حاکمیت سازمانی و چابک سازی فرایندها