بوتادین(BD)

مشخصات واحدها - بوتادین

 

بوتادین(BD)

این واحد در سال ۱۳۸۴ به بهره برداری رسید و لایسنس آن هم شرکت BASF آلمان است.

 
این واحد برای تولید ۵۰ هزارتن بوتادین طراحی شده که خوراک آن نیز C4 CUT است که از واحد الفین به این واحد وارد می شود و مقدار آن نیز ۱۰۵ هزار تن است که در این واحد BD  آن  جدا می شود. این ماده، ماده ی اصلی لاستیک های مصنوعی  ABS ، PBR و SBR است که برای تولید لاستیک خودرو و هر لاستیکی از این ماده اولیه استفاده می شود و حتما باید این ماده بوتادین در آن باشد که شایان ذکر است که قبلا مابه ازایش  کائوچوی طبیعی بوده که هم اکنون  کائوچوی مصنوعی را تولید می کند.
۵۰ هزار تن مابقی آن هم رافینت است که به پتروشیمی «شیمی بافت» ارسال می شود و در آنجا هم از آیزوبوتن آن استفاده می کنند و مابقی هم به پتروشیمی امیرکبیر برگردانده می شود.
بازارهای هدف این واحد در ابتدا صادراتی بود. اما هم اکنون عمدتا به پتروشیمی تخت جمشید ارسال می شود.
 
خوراک
 ۱۰۵ هزار تن در سال اتیلن از واحد الفین     
 
تولیدات
 

محصول

حجم به هزار تن در سال

بوتادین

۵۱

رافینیت

۵۰

 
 
مصارف
بعنوان مواد اولیه جهت ساخت لاستیک های مصنوعی و پلیمرهای مقاوم مانند: PBR , ABS , BDSR