شرکت پتروشیمی امیرکبیر / مسئولیت‌های اجتماعی / اقدامات، فعالیت‌ها و بازدیدها