چشم انداز

بیانیه چشم انداز

بیانیه چشم انداز
پتروشیمی امیرکبیر در افق ۱۴۰۰ سازمانی است با اندیشه ایرانی اسلامی و تعهد به سرآمدی در صنعت پلی اتیلن کشور.