» خدمات الکترونیک » فرم ها » پرسشنامه وضعیت موجود منابع انسانی

راهنما

همکار ارجمند 
با سلام و احترام؛
همانطور که مستحضر هستید هدف اصلی حوزه منابع انسانی توسعه و تقویت عملکرد ، بهره وری ، توانایی ها ، دانش ، رضایت و انگیزش نیروی کار شاغل در مجموعه می باشد . با توجه به شناخت شما  همکار گرامی از مجموعه و اهداف شرکت، لطفا پرسشنامه حاضر را برای بهبود و شناخت مناسب وضعیت موجود در حوزه کاری مدیریت منابع انسانی تکمیل فرمائید.گروه پژوهش حسن توجه شما همکار بزرگوار را ارج می نهد.

پرسشنامه وضعیت موجود منابع انسانی

مشخصات تکمیل کننده
*
*
سرپرستی
ارزیابی عملکرد
مشارکت
رضایت از کار
امنیت شغلی
انگیزش شغلی
حقوق و دستمزد
کار تیمی
استراتژی
عدالت سازمانی
روابط سازمانی
خدمات
بهداشت محیط کار
فرهنگ سازمانی
آموزش و توسعه