ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد
1 تزریق کندانس به بخار ورودی مبدل3111 890010001
2 حذف ذرات کک در سیکل PFO واحد الفین 890010024
3 جداسازی تانک 9101B در واحد الفین جهت ذخیره خوراک C₃+ 890010058
4 بازیافت گرانولهای UNDER SIZEواحد LLD  و تبدیل آنها به محصول ON 890030001
5 استفاده از ادیتورهای فایناوکس واحد LLD 890030010
6 حذف نقاط dead راکتور 201 واحد بوتن 1 890050008
7 جایگزین کردن سنسورهای دمایی نوعS با k 890070014
8 اصلاح عملکرد کاذب لول سوئیچهای جیوه ای کوره های الفین 890070015
9 جداسازی و کاهش COD  از کانال آبهای سطحی 890170002
10   کاهش تزریق مادهB561 و کلسیم استئارات  اکسترودواحد LLD ) کاهش مصرف ادتیو) 900030025
11 کاهش پتانسیل خطر تخلیه و بارگیری پسماند Spent catalyst و تعیین روش مناسب جهت دفع اصولی بر اساس الزام 900050018
12 استفاده از هگزان ضایعاتی 910020002
13 افزایش ظرفیت واحد بوتن 1 910200008
14 نصب ولو ایزوله روی فیلتر کمپرسور470 910200172
15 کاهش ضخامت فیلم مربوط به رول کیسه مورد استفاده در واحدها 890020010
16 طراحی  سیستم F&G جدید به جای سیستم موجود از کار افتاده طبقه پایین کارگاه مرکزی و طبقه فوقانی  به پانل داخل کارگاه مرکزی 920100032
17 اضافه نمودن ظرفیت تابلوی فایر آلارم مرکزی در ساختمان HSE 920100014
 18  کاهش ضخامت فیلم مربوط به رول کیسه مورد استفاده در واحدها  890020010
 19 اضافه نمودن ظرفیت تابلو فایر آلارم مرکزی در ساختمان HSE    920100014
 20  طراحی سیستم  F&G جدید بجای سیستم از کار افتاده طبقه پایین کارگاه مرکزی و طبقه فوقانی به پانل داخل کارگاه مرکزی   920100032
 21  نصب ولو ایزوله FT-470  واحد ال ال دی جهت کاهش فلرینگ  910200172