» خدمات الکترونیک » فرم ها » پرسشنامه فرهنگ سازمانی

راهنما

راهنمای پرسناشمه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

سوالات عمومی
*
*
پرسش‌های مشارکت
پرسش‌های استحکام یا ثبات
پرسش‌های قابلیت سازگاری
پرسش‌های ماموریت