محیط زیست

هدف و ماموریت  اداره محیط زیست:

پایبندی به الزامات زیست محیطی و رعایت کلیه قوانین و مقررات محیط زیست.

زیرمجموعه‌های اداره محیط زیست:

·         مدیریت پسماند

·         مدیریت پساب

·         مدیریت آلاینده‌های اتمسفری

اهم پروژه‌ها و اقدامات محیط زیست:

·         تعریف پروژهاجرایپوششپلیمریهگزاگونبررویپیتپسابواحدهای بهره‎برداری درراستایکاهشانتشارVOCs؛

·         پروژه تعمیر و اصلاح سیکلونهای کورههای الفین  در راستای رعایت الزامات محیط زیست و کاهش و حذف آلاینده‌های هوا؛

·         اجرای پروژه تعویض تیپ فلر جهت کنترل و بهسوزی و جلوگیری از آلودگی هوای منطقه و تقسیم گاز بین هردو فلر در راستای بهسوزی گازها؛

·         حذف کلیه پساب‎های سطحی آلوده به بیرون مجتمع و خوریات در راستای رعایت الزامات محیط زیست و کاهش بار آلودگی؛

·         اجرای پروژه طراحی و نصب پمپهای جدید پساب ناحیه B.K واحد الفین جهت ارسال بهینه پساب به تصفیه خانه

·         پروژه اضافه نمودن راکتور به یونیت 27 واحد الفین جهت کاهشCOD پساب با افزایش اکسیداسیون در راکتور؛

·         پروژه نصب آنالایزر آنلاین پساب HTDS و LTDSبه منظور پایش و کنترل پیوسته؛

·         اجرای مدیریت پسماند شامل شناسایی پسماندها ، تهیه آمار پسماندهای تولیدی،نظارت بر نگهداری و طبقه بندی پسماندها، ثبت اطلاعات پسماندهای مجتمع در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست کشور و تعیین تکلیف نهایی پسماندها از طریق شرکت‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست؛

·         اجرای پروژه کاهش حجم پسماند SPENT CATALYST واحدB1  (ساخت مخزن تخلیه و اجرای روش انتقال گازی پسماند به مسیر فلر)؛

سیستم‌های مدیریتی محیط زیست اخذ شده و تقدیرنامه‌ها:

·         استقرار سیستم مدیریتی ISO 14001 ویرایش 2015؛

·         استقرار سیستم مدیریتی HSE – MS؛

·         دریافت لوح تقدیر صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال1387 ؛

·         دریافت تندیس نقره ای از پنجمین جشنواره اقتصاد سبز در سال1387؛

·         دریافت لوح تقدیر واحد صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 1396؛

·         دریافت لوح تقدیر واحد صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 1397؛

·         دریافت لوح تقدیر واحد صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 1398.

·         دریافت لوح تقدیر واحد صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 1399