شرکت پتروشیمی امیرکبیر / بازاریابی و فروش / ارتباط با بازاریابی و فروش