ماموریت

بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت
ما تولیدکننده محصولات و مواد اولیه پلی الفینی با هدف ایجاد ارزش افزوده با ورود به صنایع پایین دستی در بازارهای داخلی و بین المللی هستیم و در این مسیر به ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان ازطریق سودآوری پایدار، مدیریت بهینه منابع، توسعه سطح کیفی محصولات و خدمات، بهبود کیفیت زندگی، رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست با اعتقاد قلبی عمل می کنیم.