ماموریت

بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت
ما تولیدکننده محصولات و مواد اولیه پلی الفینی در بازارهای داخلی و بین المللی هستیم و در این مسیر به ارتقای سطح رضایت ذی نفعان از طریق : سودآوری پایدار و توسعه زنجیره ارزش با ورود به صنایع پایین دستی و مدیریت بهینه منابع و انرژی ،توسعه سطح کیفی محصولات وخدمات متعهد و در اجرای مسؤلیت های اجتماعی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت زندگی در سطح جامعه ،رعایت الزامات ایمنی،بهداشتی و محیط زیست اعتقاد قلبی داریم.