فرآیند مدیریت استراتژیک
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در راستای شناخت محیط درونی و بیرونی و به منظور همگام سازی فعالیت های خود با تغییرات جهانی، در سال 1389 برای اولین بار اقدام به تعریف و تدوین مدیریت استراتژیک نموده و در سال های 90، 93، 95 و 96 به دلیل تغییرات محیط کلان کسب و کار، مدیریت استراتژیک را بازنگری نموده است. در آخرین بازنگری انجام شده در سال 97، علاوه بر بازنگری استراتژی ها و اهداف کلان سازمان، به منظور تسری و ترجمان استراتژی های کلی به  برنامه ها و استراتژی های بخشی ، بازنگری و تدوین نقشه های استراتژی در حوزه های تولید، منابع انسانی، مالی، تامین، مسئولیت اجتماعی و فناوری اطلاعات انجام و BSC هر حوزه شامل اهداف و استراتژی های بخشی، شاخص ها و اقدامات ابتکاری تعریف گردید. در همین راستا از ابتدای سال 97 به منظور همسوسازی فرایندهای سازمان با استراتژی های طرح ریزی شده، طرح بازنگری و مکانیزاسیون فرایندها با رویکرد ERP آغاز و در حال اجرا می باشد. تصویر زیر، نقشه استراتژی پتروشیمی امیرکبیر را نشان می دهد. 

 

 نقشه استرانژیک شرکت پتروشیمی امیرکبیر در افق 1400

 

به منظور پایش شاخصهای عملکردی در واحدها، ادارات و فرایندهای جاری سازمان، سامانه هوشمند کسب و کار( BI)  طراحی و اجرا شده است .در سامانه فوق الذکر کلیه شاخصها بصورت دوره ای مورد اندازه گیری قرار می گیرد. خروجی این نتایج باعث  ایجاد گزارش های تحلیلی در حوزه های مختلف  بمنظور شناسایی نقاط قابل بهبود و قوت داخلی سازمان می شود.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر با توجه به تحلیل های انجام شده مبتنی بر برنامه ریزی استراتژیک خود بر اساس ابزار SWOT ، استفاده از نظرات مدیران ارشد و هیئت مدیره، اقدام به شناسایی شایستگی های کلیدی خود نموده است که طی سالهای 96 و97 این مزیت ها بشرح ذیل می باشد :

 

شایستگی های کلیدی پتروشیمی امیرکبیر

 

مدل برنامه ریزی استراتژیک پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر جهت برنامه ریزی و بازنگری استراتژی های خود از مدل جامع برنامه ریزی استراتژیک ذیل استفاده می نماید:

استراتژی