• ساخت کاتالیست برای واحد های پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین
  • بررسی و امکان سنجی و نوآوری در تولید محصولات جدید پلی اتیلن
  • تحقیق و بررسی جهت ارائه راهکار برای کاهش مصرف انرژی  و بهبود فرآیند های تولید در واحد های تولید
  • تحقیق و بررسی برای ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول جانبی بنزین پیرولیز واحد الفین