پدافند غیرعامل

هدف و ماموریت  حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران: در درجه اول بستر  سازی و ایجاد ساختار برای رفع شرایط اضطراری در حوادث و بازگرداندن سریع مجتمع به حالت عادی است .

بنابراین شناسایی آسیب پذیری های مختلف (در حوزه های نیابتی سایبری و فرآیندی ) و مقابله با آنها جهت خنثی سازی یا حداقل نمودن اثرات آنها از اهداف این مجموعه محسوب می شود .

به عبارت دیگر هدف بخش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شناسایی آسیب پذیری ها و عوامل منجر به آن ، برنامه ریزی و آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی ، مقابله با بحران ها و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع شرایط بحران زا و در نهایت ایجاد شرایط مناسب است.

-آگاه سازی مسئولین و کارکنان با مفاهیم پدافند غیرعامل  و مسائل امنیتی از طریق کارگاه های آموزشی تهیه پمفلت آموزشی و اطلاع رسانی های همگانی .

-احصاء آسیب پذیری ها در حوزه های : نیابتی سایبری ، اقتصادی و فرآیندی

-شناسایی و ارزیابی سناریو های بحرانی

-اولویت بندی سناریو های بحرانی بر اساس سه پارامتر اصلی شامل :

*احتمال بروز

*پیامدهای  بالقوه (انسانی ، زیست محیطی، فرآیندی ، مالی ، اعتبار)

*میزان آمادگی شرکت جهت مقابله با سناریو های شناسایی شده .

اهم اقدامات پدافند غیر عامل :

-شناسایی 198 سناریو بحرانی

-تدوین 36 pip (طرح ریزی پیش از حادثه )با موضوعات سناریو های فرآیندی پدافندی و زیست محیطی .

-ظرفیت سازی پرسنل بهره برداری واحد های عملیاتی جهت تدوین طرح ریزی پیش از حادثه

-اجرای Drill ها ، مانور های داخلی و مانورهای سراسری در منطقه ویژه.