پرشسنامه درخواست همکاری

خواهشمنداست قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه فرمائید:

احتراما به اطلاع متقاضیان می رساند تکمیل فرم و ثبت اطلاعات صرفا برای تکمیل بانک اطلاعات متقاضیان همکاری شرکت بوده و هیچ گونه تعهدی برای شرکت پتروشیمی امیرکبیر ایجاد نمی نماید.

فرم درخواست همکاری - تامین کنندگان / سازندگان

پنل درخواست همکاری
*
*
*
*


* = ضروری