مدیریت انرژی 
شرکت پتروشیمی امیرکبیر جهت طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت انرژی در سطح مجتمع و به منظور مدیریت مناسب انرژی و بر اساس تحلیل شرایط داخلی با توجه به اعمال قانون هدفمندی یارانه ها همسو با سیاستهای کلان اقتصادی کشور در جهت رعایت الگوی مصرف و صیانت از سرمایه های ملی ،اقدام به شناسایی قوانین و الزامات مرتبط با مدیریت انرژی،  ایجاد مدیریت انرژی در ساختار سازمانی ، تدوین خط مشی و روش اجرایی شناسایی ، بازنگری جنبه های انرژی،  استقرار مدیریت انرژی بر اساس استاندارد      ISO 50001  از سال 1391نموده است. در کمیته راهبردی و کارگروه انرژی که متشکل از نفرات بهره برداری , تعمیرات , مهندسی فرایند ,  اداری, تضمین کیفیت می باشد، شناسایی و بازنگری جنبه های انرژی واحدها به صورت سالیانه بازنگری شده، لیست فرصتهای بهبود شناسایی شده، پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی براساس فرصتهای بهبود شناسایی شده تعریف می گردند. راهکارها از نظر مدت مورد نیاز برای اجرا به صورت کوتاه مدت ، میان مدت و  بلند مدت و همچنین هزینه به صورت بدون هزینه ، کم هزینه و پرهزینه طبقه بندی می گردند، برای اجرای پروژه های بهینه سازی اقدام به  اولویت بندی آنها می گردد. در این راستا شرکت پتروشیمی امیرکبیر پروژه هایی را در جهت صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی اجرا نموده و یا در حال اجرا دارد.
نمونه هایی از اقدامات جهت بهینه سازی انرژی و اصلاح الگوی مصرف به شرح ذیل می باشد:
  • انجام ممیزی عبوری انرژی،
  • اجرای سیستم مدیریت تله های بخار ،
  • انجام بازرسی انرژی جهت اخذ گواهینامه معیار مصرف انرژی از اداره استاندارد برای واحدهای الفین و پلیمری 
  • استفاده از خدمات شرکتهای مشاور در زمینه انرژی
اجرای دوره های آموزشی و سمینار در سطوح مختلف سازمان با هدف آموزش اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی و آموزش روشها و فناوریهای بهینه سازی مصرف انرژی ارزیابی اثربخشی رویکرد انرژی مطابق سیستم مدیریت انرژی و شکل  مقابل از طریق شاخصهای مختلفی مانند شدت مصرف انرژی ،درصد مصرف بهینه حامل های انرژی اندازه گیری می گردد.(ر.ک b9) در اصلاح انجام شده اخیر در این رویکرد، مقرر شد شاخصهای انرژی در جلساتی تحت عنوان بالانس اقتصادی شرکت مورد بررسی و پایش قرار گیرد.
  • پایش مصارف حاملهای انرژی مجتمع
  •  نصب بانک خازنی روی پستهای 6 KV  با هدف کاهش توان Reactive دریافتی از پتروشیمی فجر و اصلاح ضریب توان