مدیریت طرح ها و پروژه های بهبود
سازمان‌ها به منظور تحقق بخشیدن به اهداف استراتژیک خود اقدام به تعریف و اجرای پروژه‌ها می‌نمایند. به عبارت دیگر پروژه‌ها به نوعی ، ساز و کار تحقق استراتژی‌ها در آن سازمان‌ها می‌باشند. از این منظر اجرا و پایش پروژه‌های سازمانی واجد اهمیتی شایان می‌باشد.
پروژه مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که برای دست‌یابی به منظور یا هدف خاصـی انجام می گیرد. پروژه‌ها شامل فعالیت‌هایی هستند که باید در تاریخ‌های
معین، بـا هزینه‌های معین و کیفیت تعیین‌شـده  به انجام رسـند. لازمه موفقیت هر پروژه، دست‌یابی توأم به هر سه عامل زمان، هزینه و کیفیت معین
است و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده، می‌تواند به انجام پروژه‌ای ناموفق و غیر اقتصادی منجر شود.
شرکت مجتمع پتروشیمی امیرکبیر در راستای تحقق اهداف بنیادی خود؛ اقدام به تعریف پروژه‌ها و طرح‌های متعدد در حوزه‌های مختلف سازمان، با استفاده از منابع داخلی یا به صورت برون‌سپاری شده، نموده است و هم اکنون به صورت فنی و مدیریتی و در راستای اهداف و استراتژی‌های سازمان در حال اجرا می‌باشد.