شرکت پتروشیمی امیرکبیر / سهام داران / پرتال سهام / تکمیل فرم سهامداران حقوقی

اطلاعات سهام داران حقوقی

اطلاعات سهام دار
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات حساب بانکی
*
*
*
*
*
پیوست ها
*
لطفا روزنامه آگهی تأسیس، آخرین تغییرات هیئت مدیره و آخرین امضا داران مجاز به پیوست ارسال گردد.
فرمت فایل های قابل قبول jpg و pdf و rar می باشد.


* = ضروری