شرکت پتروشیمی امیرکبیر|سایر|تحقیق و توسعه|ارتباط با واحد تحقیق و توسعه

ارتباط با تحقیق و توسعه

 نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل
مونا دویرجاوی  m.doveirjavi@akpc.ir
امیر بارانی a.barani@akpc.ir
حامد جمشیدی  
عباس رحمتی a.rahmati@akpc.ir