شرکت پتروشیمی امیرکبیر|سایر|تحقیق و توسعه|پروژه‌های واحد تحقیق و توسعه

طرح جایگزینی حلال آیزودودکان با نرمال پارافین در واحدپلی اتیلن سبک  LDPE
 
تصحیح پایلوت کولینگ موجود در شرکت جهت انجام تست های خوردگی وکیمیکال مصرفی
 
ساخت تیغه های برش اکسترودر واحدهای پلیمری
 
پروژه بهبود فرآیند واحد بوتن۱ با استفاده از ترکیبات سیلانی
 این پروژه با پیشنهاد شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی به منظور بهبود عملکرد کاتالیست مورد استفاده در تولید بوتن۱ تعرف شد. در این پروژه بررسی عملکرد اثر ترکیبات سیلانی بعنوان بهبود دهنده کاتالیست در مقیاس صنعتی مورد کنکاش قرار گرفت. بررسی ها اولیه توسط شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی در مقیاس آزمایشگاهی صورت گرفته و با توجه به نتایج حاصله بررسی اثرات ترکیبات سیلانی در مقیاس صنعتی در واحد تولید بوتن۱ شرکت پتروشیمی امیرکبیر تحت عنوان یک پروژه مشترک در دستور کار قرار گرفت. تست میدانی و در  مقیاس صنعتی طی دو مرحله در نیمه نخست سال 1395 انجام شد. در این دو مرحله اثر ترکیبات سیلانی بر مبزان مصرف کاتالیست، تولید محصولات جانبی از جمله ترکیبات پلیمری و الیگومری که یکی از معضلات فرآیند تولید بوتن۱ است، بررسی شد.
 
پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پیش راکتور ماده کنترل کننده کک کوره الفین پتروشیمی امیرکبیر با هدف تغییر DMDS به DSO
این پروژه با هدف جایگزینی ماده DMDS با ماده DSO در کوره های واحد الفین تعریف گردید. قرارداد این پروژه در تاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ به شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف بعنوان طراح و مجری منعقد گردیده است. راهبری این پروژه را آقای دکتر باغمیشه از این شرکت بر عهده دارند.شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف در طی این مدت مطالعات اولیه(Literature Review)، طراحی، محاسبات فنی، تهیه نقشه های PFD,P&ID و ساخت پیش راکتور را انجام داده است. ماده DSO (که در واحد های تصفیه گاز شرکت نفت و گاز پارس جنوبی تولید میشود) طی فرآیند Steam Cracking در پیش راکتور به ماده هیدروژن سولفاید H2S تبدیل میشود.
 
بررسی مسائل خوردگی برج های خنک کننده
این پروژه به منظور بررسی مسائل خوردگی مبدل های حرارتی موجود در چرخه آب خنک کننده(Cooling Water) شرکت پتروشیمی امیرکبیر تعریف گردید. قراداد آن در تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۴ با دنشگاه شیراز بعنوان مجری منعقد گردید. راهبری این پروژه را آقای دکتر پاکشیر از  دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز بر عهده دارند. از تاریخ عقد قرارداد پروژه تاکنون مجری پروژه آنالیز و بررسی آب خنک کننده و آزمایشات مرتبط با مکانیسم های خوردگی و نرخ خوردگی و همچنین بررسی اثر بازدارنده های خوردگی را انجام داده است. در ادامه پروژه مجری با بررسی و تفسیر داده های آزمایشگاهی و میدانی راهکار های مناسب را ارائه خواهد کرد.
 
پروژه تشخیص زودهنگام تشکیل کلوخه در بستر سیال پلیمریزاسیون واحد پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
این پروژه با پیشنهاد مرکز طراحی و شبیه سازی فرآیند دانشکده فنی دانشگاه تهران به منظور ساخت سیستمی برای تشخیص تشکیل کلوخه در راکتور بستر سیال واحد LLDPE تعریف شد. قرارداد آن در تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۴ با دانشگاه تهران بعنوان مجری منعقد گردید. راهبری این پروژه را آقای دکتر ضرغامی از دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران بر عهده دارند. از تاریخ عقد قرارداد تاکنون مجری پروژه ضمن بررسی مکانیسم های تشکیل کلوخه در راکتور های بستر سیال پلی اتیلن، مراحل طراحی و ساخت سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری را  بطور کامل انجام داده است. مرحله تست  سیستم در ابعاد آزمایشگاهی انجام شده و ادامه پروژه بایستی در مقیاس صنعتی و در راکتور بستر سیال  واحد پلی اتیلن سبک خطی شرکت پتروشیمی امیرکبیر صورت گیرد.