لیست برخی از پروژه‌های مدیریتی
  • تدوین مدل بلوغ قابلیت های رهبری
  • طراحی نظام توسعه فردی
  • طراحی و استقرار کارراهه شغلی
  • استقرار نظام جامع مدیریت دانش و تجربه نگاری
  • توسعه و نهادینه سازی مدیریت ریسک سازمانی
  • ....