گروه کارشناسی

واحد OL

واحد HD

واحد LD

واحد LLD

واحد BDB1

واحد CF

تعمیرات بسته‌بندی

تعمیرات ابزار دقیق

تعمیرات مکانیک

سرویس‌های تعمیراتی

مهندسی عمومی

تعمیرات برق

بازرسی فنی

آزمایشگاه‌ها

عملیات انبارها و تدارکات

امور مالی

منابع انسانی ، خدمات و آموزش

HSE

فناوری اطلاعات IT

مدیریت راهبردی

فروش و بازاریابی

برنامه‌ریزی تعمیرات

حراست

انرژی