انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
۸ تیر ۱۴۰۰
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
انتصاب علی حیاتی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.