واکسیناسیون بیش از نیمی از پرسنل پتروشیمی امیرکبیر

واکسیناسیون بیش از نیمی از پرسنل پتروشیمی امیرکبیر تاریخ: ۵ مهر ۱۴۰۰ عکاس:

واکسیناسیون بیش از نیمی از پرسنل پتروشیمی امیرکبیر

دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

واکسیناسیون بیش از نیمی از پرسنل پتروشیمی امیرکبیر

دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

واکسیناسیون بیش از نیمی از پرسنل پتروشیمی امیرکبیر

دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

واکسیناسیون بیش از نیمی از پرسنل پتروشیمی امیرکبیر

دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.